การเพาะเลี้ยงแตงโมในหลอดทดลอง In vitro water melon (Citrulus vulgaris) culture

Authors

  • อุไรวรรณ วิจารณกุล -

Keywords:

-

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการเพาะเลี้ยงแตงโมในหลอดทดลองได้ทำการศึกษาเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดแตงโมที่ได้จากผลแตงโมที่ใช้บริโภค และเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของแตงโมในสารละลายธาตุอาหารสูตร MS และสูตรของ Knop ทำการศึกษาการงอกของเมล็ดแตงโมในหลอดทดลองในอาหาร MS ในสภาวะปลอดเชื้อเปรียบเทียบกับการงอกของเมล็ดที่เพาะในแผ่นฟองน้ำ ที่ชุ่มด้วยน้ำ ในการศึกษาการเจริญเติบโตของแตงโมในสารละลายธาตุอาหาร ใช้วิธีการนำ ต้นอ่อนแตงโมที่งอกจากเมล็ดที่เพาะในแผ่นฟองน้ำ มาเพาะเลี้ยงในสารละลายธาตุอาหารสูตร MS และสูตรของ Knop ทำการวัดความเจริญ เติบโต ในด้าน ความสูงของต้น ขนาดของใบ จำ นวนใบ และการออกดอก เป็นระยะๆผลการศึกษาพบว่าแตงโมมีอัตราการงอกของเมล็ดเฉลี่ย 26.79% โดยใช้เวลาในการงอก4 .5วัน อัตราการงอกของเมล็ดแตงโมในสภาพแวดล้อมปิดในหลอดทดลองในอาหารสูตร MS มีอัตราการงอกของเมล็ดเฉลี่ย 32.99% และใช้เวลาในการงอกเฉลี่ย 4 วัน ส่วนอัตราการงอกของเมล็ดแตงโมในภาชนะเปิดในแผ่นฟองน้ำที่ชุ่มด้วยน้ำ มีอัตราการงอกของเมล็ดเฉลี่ย 20.60% และใช้เวลาในการงอกเฉลี่ย 5 วัน อัตราการงอกของเมล็ดและเวลาที่ใช้ในการงอกของแตงโมในทั้งสองสภาวะนี้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ Level of significant α = 0.05ต้นแตงโมสามารถเจริญเติบโตได้ในสารละลายธาตุอาหารสูตร MS และสูตรของ Knopแตงโมมีลำต้นที่ยาวขึ้น มีใบและออกดอกในช่วงเวลา 35 วัน แตงโมที่เจริญเติบโตในสารละลายธาตุอาหารสูตรของ Knop มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่า มีลำต้นที่ยาวกว่า มีใบที่ใหญ่กว่า และมีจำนวนดอกมากกว่า แตงโมที่เจริญเติบโตในสารละลายธาตุอาหารสูตร MS

 

Abstract

The research on in vitro water melon culture was performed for studying the percentageof water melon’s seed germination and for comparing growth and development of water melon inhydroponics culture using MS and Knop’s recipies. Water melon’s seed germination wascompared between in vitro sterile condition using MS media and the open condition using spongesoaked with water as supporting material. MS medium was used for in vitro culturing water melon.The growth and development of water melon was determined. MS and Knop’s recipies were usedin hydroponics culture. The growth and development of hydroponics water melon were comparedin the aspect of shoot length, leaf size, number of leaves and flowering between that in the MS andthat in the Knop’s recipies.The result showed that the mean germination rate of water melon was 26.79%. Thegermination time was 4.5 days. The mean germination rate of water melon in vitro culture was32.99% with in 4 days and the mean germination rate of water melon in open condition usingsponge soaked with water as supporting material was 20.60% with in 5 days. The water melon seedgermination rate and the germination time in both conditions were significantly different at thelevel of significant α = 0.05.Water melons in hydroponics culture were able to grow in both MS and Knop’s recipies.Their stems were longer, leaves were developed and flowers were developed with in 35 days.Hydroponics water melon in Knop’s recipies had higher growth (longer stems, larger leaves, morenumber of flowers) than that in MS recipies.

Downloads

How to Cite

วิจารณกุล อ. (2014). การเพาะเลี้ยงแตงโมในหลอดทดลอง In vitro water melon (Citrulus vulgaris) culture. Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 23–30. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17113

Issue

Section

บทความวิชาการ