การวิเคราะห์ปริมาณเซฟาดรอกซิลในยาเตรียม โดยวิธีโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์ Determination of Cefadroxil in Pharmaceutical Preparations by Flow Injection Chemiluminescence

Authors

  • เฉลิมพร ทองพูน สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
  • บุญสม เหลี่ยวเรืองรัตน์ สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • สายสุนีย์ เหลี่ยวเรืองรัตน์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • อลัน เทาว์เซนด์ Department of Chemistry, The University of Hull, Hull HU6 7RX,UK

Keywords:

-

Abstract

บทคัดย่อ ได้พัฒนาระบบโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์อย่างง่ายสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณเซฟาดรอกซิลในตัวอย่างยาเตรียม วิธีนี้อาศัยหลักการเหนี่ยวนำให้เกิดการคายแสงเคมิลูมิเนสเซนส์ของตัวยาที่วิเคราะห์ โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีของโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตในกรดซัลฟิวริกและมี ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม ได้กราฟมาตรฐาสำหรับการวิเคราะห์เซฟาดรอกซิลในช่วง ความเข้มข้น 0.05-0.08 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรและ 1.0-10.0 ไมโครกรัมต่อ มิลลิลิตรตามลำดับ ได้ประยุกต์วิธีที่พัฒนาขึ้นสำหรับวิเคราะห์เซฟาดรอกซิในตัวอย่างยาเตรียมพบว่า ค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้เท่ากับ 25 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร วิธีนี้ให้ค่าความแม่นยำในการวิเคราะห์สูงมีค่า RSD ต่ำกว่า 2% ที่ความเข้มข้น 0.4 และ 4.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และมีความรวดเร็วในการวิเคราะห์สูงถึง 120 ตัวอย่างต่อชั่วโมง องค์ประกอบอื่นๆ ของยาเตรียมไม่มีผลรบกวนต่อการวิเคราะห์ปริมาณเซฟาดรอกซิล

Downloads

How to Cite

ทองพูน เ., เหลี่ยวเรืองรัตน์ บ., เหลี่ยวเรืองรัตน์ ส., & เทาว์เซนด์ อ. (2014). การวิเคราะห์ปริมาณเซฟาดรอกซิลในยาเตรียม โดยวิธีโฟลอินเจคชันเคมิลูมิเนสเซนส์ Determination of Cefadroxil in Pharmaceutical Preparations by Flow Injection Chemiluminescence. Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 13–22. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17107

Issue

Section

บทความวิชาการ