โปรแกรมระบบช่วยเหลือและการจัดการฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้าน IT โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก The Development of IT Service System and Knowledge Base System for Naresuan University Hospital, Phitsanulok

Authors

  • พิมรินทร์ คีรินทร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
  • เปรมจิตร แย้มโพธิ์ใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • อรสา เตติวัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรฯ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Keywords:

โปรแกรมระบบช่วยเหลือ, การจัดการฐานความรู้, ระบบการจัดการฐานข้อมูล, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบช่วยเหลือและการจัดการฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน IT โดยเป็นการพัฒนาระบบแจ้งการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขปัญหาด้าน IT ผ่านทางเครือข่าย อีกทั้งเก็บสถิติของปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งให้สามารถนำ มาเป็นภาระงานภายในหน่วยงานตลอดจนสร้างเป็นต้นแบบของระบบสารสนเทศและการจัดการฐานความรู้ ในการสนับสนุนการให้บริการด้าน IT ให้กับหน่วยงานอื่นโปรแกรมระบบช่วยเหลือและการจัดการฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน ITกรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้พัฒนาเป็นระบบที่ใช้ในองค์กรแบบ Intranet แทนระบบบันทึกเอกสารเดิมโดยพัฒนาด้วยภาษา PHP ใช้ฐานข้อมูล MySQL และApache ช่วยในการติดต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรม ในการพัฒนาโปรแกรมนี้จะครอบคลุมถึงการแจ้งปัญหาผ่านเครือข่ายการค้นหา บันทึก เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลรวมไปถึงการจัดการฐานความรู้ในองค์กรผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ พบว่าช่วยลดความซ้ำซ้อนและการให้บริการรวดเร็วขึ้น ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์อื่นได้จากการแสดงรายงานเป็นภาพรวมของด้าน IT ทำ ให้ง่ายต่อการตัดสินใจของผู้บริหารรวมไปถึงการนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางานด้าน IT ขององค์กรต่อไป

คำสำคัญ : โปรแกรมระบบช่วยเหลือ; การจัดการฐานความรู้; ระบบการจัดการฐานข้อมูล ; โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Abstract

The main objective of this study is to develop of the IT Service System and KnowledgeBase System in order to enhance IT service, particularly the development of finding problem andobstacles through IT network that can integrate the way of problem solutions. Then it can bringorganization to create pattern of information systems and managing of knowledge based system toserve other organizations for IT services.In reference to assisting system program and managing of knowledge based system, incase study of Naresuan University Hospital Phitsanulok. They have improved systems in theirorganization to be ‘Intranet’ instead of their old system. And thus, it can reduce theircomplications, enhancing their service capabilities that be faster, and get correctly and safety datato be useful. These are supported that managing of information system can assist organization fortheir decision making, including data analysis, which can lead the way toward problem solutionsand developing of strongly information system in organization further.

Downloads

How to Cite

คีรินทร์ พ., แย้มโพธิ์ใช้ เ., & เตติวัฒน์ อ. (2014). โปรแกรมระบบช่วยเหลือและการจัดการฐานความรู้เพื่อสนับสนุนการ ให้บริการด้าน IT โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก The Development of IT Service System and Knowledge Base System for Naresuan University Hospital, Phitsanulok. Life Sciences and Environment Journal, 8(1-2), 1–12. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17106

Issue

Section

บทความวิชาการ