การวิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิกในผักและผลไม้ดอง โดยเทคนิคโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง

Authors

  • สิรินภา อยู่สถิตย์
  • ฤดีวรรณ บุญยะรัตน์ รองศาสตราจารย์สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิกในผักและผลไม้ดองซึ่งมีจำหน่ายในเขตเทศบาล นครพิษณุโลก จำนวน 7 ตัวอย่าง ได้แก่ มะม่วงดอง ฝรั่งดอง องุ่นดอง มะนาวดอง หน่อไม้ดอง ผักกาด ดองและกระเทียมดอง โดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ซึ่งใช้คอลัมน์ C - 18 เฟสเคลื่อนที่ 0.05 โมลาร์ โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต : อะซีโตไนไตรล์ที่พีเอช 3.0 ในอัตราส่วน 70 : 30 อัตรา การไหล 1.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร/นาที และใช้ดีเทคเตอร์ยูวีที่ความยาวคลื่น 230 นาโนเมตร ผลการตรวจ วิเคราะห์พบปริมาณกรดซาลิไซลิกใน มะม่วงดอง 0.1584 ฝรั่งดอง 0.0875 องุ่นดอง 10.2978 มะนาวดอง 0.2502 ผักกาดดอง 0.0294 และกระเทียมดอง 0.2323 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม ส่วนหน่อไม้ดอง ตรวจไม่พบ กรดซาลิไซลิก

 

Abstract

Quantitative analysis of salicylic acid were performed from fermented product distributed in Maung District Phitsanulok such as mango, guava, grape, lemon, cabbage, garlic and bamboo shoot were determined by High Performance Liquid Chromatography using column C-18, with a mobile phase of 0.05M KH2PO4 : CH3CN at pH 3.0 (70:30), flow-rate 1.0 ml/min and detected with UV detector at wavelength 230 nm. The amount of salicylic acid in mango , guava , grape , lemon , cabbage and garlic were 0.1584 , 0.0875 , 10.2978 , 0.2502 , 0.0294 , 0.2323 mg/100g respectively but bamboo shoot non detectable.

Downloads

How to Cite

อยู่สถิตย์ ส., & บุญยะรัตน์ ฤ. (2014). การวิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิกในผักและผลไม้ดอง โดยเทคนิคโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง. Life Sciences and Environment Journal, 7(1-2), 6–13. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17105

Issue

Section

บทความวิชาการ