ภาวะคุกคามจากสังคมออนไลน์ (Social Network)

Authors

  • ภาวินี อินทร์ทอง สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

Keywords:

-

Abstract

-

Downloads

How to Cite

อินทร์ทอง ภ. (2014). ภาวะคุกคามจากสังคมออนไลน์ (Social Network). Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), 70–77. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17075

Issue

Section

บทความวิชาการ