คาร์บอนเครดิต...แนวทางหนึ่งของการลดปัญหาโลกร้อน

Authors

  • นพวรรณ ศรีรัตนประสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ศรีรัตนประสิทธิ์ น. (2014). คาร์บอนเครดิต.แนวทางหนึ่งของการลดปัญหาโลกร้อน. Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), 105–111. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17068

Issue

Section

บทความวิชาการ