เครือข่ายสาธารณะ (Social Network) คืออะไร

Authors

  • รติวัฒน์ ปารีศรี สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000

Abstract

-

Downloads

How to Cite

ปารีศรี ร. (2014). เครือข่ายสาธารณะ (Social Network) คืออะไร. Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), 88–96. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17064

Issue

Section

บทความวิชาการ