การจัดการความปลอดภัยภายในองค์กร

Authors

  • สมหมาย แม้นมณี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000

Abstract

-

Downloads

How to Cite

แม้นมณี ส. (2014). การจัดการความปลอดภัยภายในองค์กร. Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), 84–87. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17062

Issue

Section

บทความวิชาการ