การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 A Study of Student-Centered Instructional Model in General Chemistry 1

Authors

  • พิทักษ์ อยู่มี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

-

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาเคมีทั่วไป 1 ที่สอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผลการวิจัยจะทำให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาอื่นๆ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ รวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเคมีทั่วไป 1 ในปีการศึกษาที่ 1/2553 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มในแต่ละชั้นภูมิ แบบสอบถามและข้อสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การนำเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การประมาณค่าแบบจุด การทดสอบค่าเฉลี่ย และการทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในวิชาเคมีทั่วไป 1 ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน โดยทำ ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นกว่าวิธีการสอนเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Abstract

This research aims to investigate the result of using a student-centered instructional model in GeneralChemistry 1 which is taught at Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University. Theexpected benefit from this research is to get an efficient instructional model and to use it to developinstruction in other areas. This research was a sample survey. The population was the students who registeredin General Chemistry 1 in semester 1/2553. The sampling technique used was stratified cluster sampling.Questionnaires and midterm and final examination were the tools for collecting data. The obtained data wereanalyzed by using the presentation of data, a measure of central tendency, a measure of dispersion, correlationanalysis, point estimation, test of population mean and chi-squared test. The results showed that thestudent-centered instructional model in General Chemistry 1 develops instruction. It can raise the academiclearning achievement significantly comparing to the old teaching method.

Downloads

How to Cite

อยู่มี พ. (2014). การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในรายวิชาเคมีทั่วไป 1 A Study of Student-Centered Instructional Model in General Chemistry 1. Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), 20–25. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17058

Issue

Section

บทความวิชาการ