ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์

Authors

  • รัตนพร บ่อคำ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000

Abstract

-

Downloads

How to Cite

บ่อคำ ร. (2014). ข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์. Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), 65–71. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17056

Issue

Section

บทความวิชาการ