วงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล แบบ μ-law ขนาด 3 บิต

Authors

  • พันตรี โคมพิทยา ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม 48000
  • เกียรติชัย บรรลุผลสกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 65000

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอวงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล แบบ μ-law ขนาด 3 บิต โดย โครงสร้างของวงจรที่นำเสนอ ประกอบ ด้วย วงจรเปรียบเทียบกระแส วงจรสะท้อนกระแสแบบคาสโคด วงจร ยกกำลังสอง และ วงจรถอดรากที่สอง โดยหลักการทำงานของวงจรอาศัยคุณสมบัติของซีมอสพารามิเตอร์ 0.1 μm ทำงานในย่านต่ำกว่าแรงดันขีดเริ่ม (Subthreshold) ซึ่งผลการทดสอบถูกจำลองการทำ งานด้วยโปรแกรม Hspice และตรวจสอบผลการจำลองการทำงานด้วยโปรแกรม Mathcad ผลการจำลองการทำ งานพบว่าวงจร สามารถทำงานได้ดีสอดคล้องตามทฤษฎีและมีค่าความผิดพลาดต่ำ

 

Abstract

This paper presents a converter circuit of Analog into Digital with 3 Bit μ-law. The main circuit consisted of current comparator circuit, cascade current mirror circuit, squaring circuit, and square root circuit. This circuit principle was based on the characteristic of 0.1 μm CMOS operating in subthreshold. Simulation results were demonstrated by Hspice program, and tested by Mathcad program. The simulation results showed that the circuit could work well with low error in line with theoretical values.

Downloads

How to Cite

โคมพิทยา พ., & บรรลุผลสกุล เ. (2014). วงจรแปลงผันสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิตอล แบบ μ-law ขนาด 3 บิต. Life Sciences and Environment Journal, 10(1-2), 1–11. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17047

Issue

Section

บทความวิชาการ