การใช้เศษก๊วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกร Effect of Noodle Fragments Substitute Broken Rice in Finishing Pig Diets

Authors

Keywords:

เศษก๋วยเตี๋ยว, ปลายข้าว, สุกรขุน, สมรรถภาพการผลิต, ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ, noodle fraction, broken rice, finishing pig, growth performance, economic returns

Abstract

บทคัดย่อ

ศึกษาการใช้เศษก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกรขุน ที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ใช้สุกรลูกผสมสามสาย (Duroc × [Large White × Landrace]) ระยะขุน คละเพศจำนวน 16 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มการทดลองๆ ละ 4 ตัว ให้กินอาหารแบบจำกัด 2.5 - 3.0 กิโลกรัม/ตัว/วัน เป็นเวลา 28 วัน โดยให้อาหารผสมที่มีเศษก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวร้อยละ 0(ควบคุม) 50, 75 และ 100 ตามลำดับ วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ของข้อมูล และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)ผลการศึกษาพบว่า สุกรกลุ่มที่ได้รับอาหารผสมที่มีเศษก๋วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในระดับร้อยละ 100มีแนวโน้มว่าให้สมรรถภาพการผลิตสุกรขุนดีที่สุด พิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูงที่สุด (776.79 ±58.55 กรัม/ตัว/วัน) อัตราการแลกเนื้อดีที่สุด (3.27 ± 0.23) และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดีที่สุด เนื่องจากมีค่าอาหารต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด (32.62 ± 2.37 บาท/กก.) และมีกำไรเฉลี่ยต่อตัวมากที่สุด (1,257.10 ±107.43 บาท) (p > 0.05)

คำสำคัญ : เศษก๋วยเตี๋ยว; ปลายข้าว; สุกรขุน; สมรรถภาพการผลิต; ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

Abstract

Effects of noodle fragments substitute broken rice in finishing pig diets on growth performance andeconomic return were studied by using 16 crossbred pigs (Duroc × [Large White × Landrace]). The pigs weredivided into 4 groups (pig/group) in completely randomized design based on sex and weight. Each group wasrandomly fed one of the experimental diets that use noodle fragments substitute broken rice as following : 0,50, 75 and 100 % when feed was restricted from 2.5 to 3.0 kg /pig/day for 28 days. The data were analysedby the Analysis of Variance of and Duncan's New Multiple Range Test (DMRT).วารสารวิทยาศาสตร์ 2553หน้า 2The results show that the best growth performance was observed in pigs fed at 100% of noodlefraction consideing by average daily gain (ADG; 776.79 ± 58.55 g/pig/day) feed conversion ratio (FCR; 3.27± 0.23) and economic return with the least of feed cost per weight gain (32.62 ± 2.37 baht/kg) and the highestaverage earnings (1,257.10 ± 107.43 baht) (p > 0.05).

Keywords : noodle fraction; broken rice; finishing pig; growth performance; economic returns

Downloads

How to Cite

มูลสาร ป. (2014). การใช้เศษก๊วยเตี๋ยวทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารสุกร Effect of Noodle Fragments Substitute Broken Rice in Finishing Pig Diets. Life Sciences and Environment Journal, 11(1-2), 1–9. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17046

Issue

Section

บทความวิชาการ