“คาร์บอนเครดิต” ธุรกิจขายมลพิษ

Authors

  • อรชร ฉิมจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Downloads

How to Cite

ฉิมจารย์ อ. (2014). “คาร์บอนเครดิต” ธุรกิจขายมลพิษ. Life Sciences and Environment Journal, 12(1), 103–110. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17045

Issue

Section

บทความปริทัศน์