สัณฐานวิทยาและความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดร่มก้านดำ (Agaricales, Marasmius) ในภาคเหนือของประเทศไทย

Authors

  • นพรัตน์ วรรณเทศ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Abstract

บทคัดย่อ

เห็ดร่มก้านดำ (สกุล Marasmius) เป็นกลุ่มเห็ดมีครีบที่มีรอยพิมพ์สปอร์สีขาว ดอกเห็ดมีลักษณะคล้ายร่ม หมวกเห็ดมีร่องเว้าตามแนวรัศมีอยู่บนก้านดอกเรียวยาวซึ่งค่อนข้างแข็ง และเหนียว ส่วนใหญ่มีสีเข้มตั้งแต่สีน้ำตาล อมส้มหรืออมแดงไปจนถึงสีดำสนิท เห็ดในสกุลนี้ส่วนใหญ่มีขนาดดอกเห็ดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางของหมวกเห็ด กว้างประมาณ 3-30 มิลลิเมตร) มักพบอยู่บนซากใบไม้หรือกิ่งไม้และทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศป่าไม้ เห็ดร่มก้านดำเป็นเห็ดอีกสกุลหนึ่งที่มีความหลากหลายของสปีชีส์สูงมากในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

 

Abstract

Hed-Rom-Kandum (Genus Marasmius) is a group of gill mushroom having white spore print. The umbrella-like basidiome consists of a striated cap supported by a slender, stiff and tough stalk. The stalk is typically dark in colour ranging from orangish- or reddish-brown to black, so called ‘Kandum’. Most mushrooms in this genus are tiny (cap diameter around 3–30 millimeters) and usually found on leave litters or twigs. They play a role as decomposers in a forest ecosystem. Hed-Rom-Kandum is one of the mushroom genera that is rich in species diversity in Northern Thailand.

Downloads

How to Cite

วรรณเทศ น. (2014). สัณฐานวิทยาและความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดร่มก้านดำ (Agaricales, Marasmius) ในภาคเหนือของประเทศไทย. Life Sciences and Environment Journal, 12(2), 129–141. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17037

Issue

Section

บทความวิชาการ