การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น

Authors

  • วิภาดา ศรีเจริญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

วิจัยในชั้นเรียน, การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น, classroom research, a student-centreed instructional model, Basic Health Science

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom research) นี้เป็นการสำรวจเพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติจากการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของรายวิชา วท.วส.113 วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักศึกษากลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนวิชา วท.วส.113 วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียน และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน คือ T-test paired sample และ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของรายวิชา วท.วส. 113 วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน โดยทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

คำสำคัญ : วิจัยในชั้นเรียน, การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น

 

Abstract

The survey classroom research was designed to investigate the result of using a studentcentred instructional model for in course of Basic Health Science in The Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University during April 1, 2011 to September 30, 2011. Participants were students who enrolled in Basic Health Science in the semester 1/2011. Data was collected by using Pre-test, Post-test and questionnaires. Descriptive statistics used were percentage, mean, standard deviation and Inferential statistics were T-test paired sample and Pearson correlation analysis

The result showed that the student-centreed instructional model for Basic Health Science could help develop the instruction. It could raise the academic learning achievement at a statistically significant level of 0.05. The expected benefit from this research was to get an efficient instructional model and to use it for developing the Student-Centreed Instructional Model in other areas.

Keywords : classroom research, a student-centreed instructional model, Basic Health Science

Downloads

How to Cite

ศรีเจริญ ว. (2014). การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในรายวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น. Life Sciences and Environment Journal, 12(2), 112–121. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17032

Issue

Section

บทความวิชาการ