ความหลากหลายของชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลัง ในพื้นที่โครงการศูนย์วัฒนธรรม พระนครกรุงเทพมหานคร

Authors

  • หัทญา เนตยารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • เปรื่อง กิจรัตน์ภร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords:

ความหลากหลายชนิด, สัตว์มีกระดูกสันหลัง, ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร, Species diversity, Vertebrate, Phranakhon Cultural Center

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในพื้นที่โครงการศูนย์วัฒนธรรมพระ นคร ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยสำรวจความหลาก ชนิดของสัตว์มีกระดูกสันหลังในพื้นที่ศึกษาโดยตรงเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2554 ผลที่ได้จากการศึกษาพบสัตว์มีกระดูกสันหลังจำนวนทั้งสิ้น 34 วงศ์ 46 ชนิด สัตว์ที่พบมากที่สุด คือ นกซึ่ง พบทั้งหมด 37 ชนิด รองลงมาคือ สัตว์เลื้อยคลาน 6 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 2 ชนิด และสัตว์ที่พบน้อย ที่สุด คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1 ชนิด นอกจากนี้ยังพบว่าสัตว์ที่พบมีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองถึง 34 ชนิด แบ่งเป็นนก 31 ชนิดและสัตว์เลื้อยคลาน 3 ชนิด

คำสำคัญ : ความหลากหลายชนิด, สัตว์มีกระดูกสันหลัง, ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร

 

Abstract

The objective of this research was to study the diversity of vertebrate animals in Phranakhon Cultural Center (PCC) which established as cultural tourist attraction in Bangkhen, Bangkok. The study was performed during September, 2010 to August, 2011. The results showed that the 46 species of 34 animal families were identified. Birds approximately 37 species were the most abundant group following six species of amphibians, two species of reptiles and one species of mammal. From the 46 species of animals, there are 34 species of wildlife protection which are 31 species of birds and 3 species of amphibians.

Keywords : Species diversity, Vertebrate, Phranakhon Cultural Center

Downloads

How to Cite

เนตยารักษ์ ห., กิจรัตน์ภร เ., อุดมเศรษฐ์ จ., & ช่วงฉ่ำ ก. (2014). ความหลากหลายของชนิดสัตว์มีกระดูกสันหลัง ในพื้นที่โครงการศูนย์วัฒนธรรม พระนครกรุงเทพมหานคร. Life Sciences and Environment Journal, 12(2), 91–101. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17027

Issue

Section

บทความวิชาการ