การสำรวจทางอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก

Authors

  • ธัชคณิน จงจิตวิมล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
  • สหณัฐ เพชรศรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

Keywords:

ชนิด, พืชที่มีเนื้อไม้, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก, Species, Woody Plants, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok

Abstract

บทคัดย่อ

การสำรวจพืชที่มีเนื้อไม้บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 พบพรรณไม้จำนวน 152 ชนิด ใน 46 วงศ์ ได้แก่ Acanthaceae Agavaceae Anacardiaceae Annonaceae Apocynaceae Araliaceae Arecaceae (Palmae) Asclepiadaceae Bignoniaceae Bixaceae Bombacaceae Boraginaceae Buddlejaceae Clusiaceae (Guttiferae) Combretaceae Cupressaceae Dipterocarpaceae Ebenaceae Euphorbiaceae Lamiaceae (Labiatae) Lecythidaceae Leguminosae – Caesalpinioideae Leguminosae – Mimosoideae Leguminosae – Papilionoideae Loranthaceae Lythraceae Magnoliaceae Malpighiaceae Malvaceae Meliaceae Moraceae Moringaceae Myrtaceae Nyctaginaceae Plumbaginaceae Poaceae (Gramineae) Punicaceae Rhamnaceae Rubiaceae Rutaceae Sapindaceae Sapotaceae Sonneratiaceae Sterculiaceae Thymelaeaceae Tiliaceae และ Verbenaceae ในการศึกษาครั้งนี้พบพืชในวงศ์ Leguminosae – Caesalpinioideae มากที่สุด จำนวนทั้งสิ้น 17 ชนิด

คำสำคัญ: ชนิด พืชที่มีเนื้อไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

 

Abstract

Taxonomic survey of woody plants was studied at Pibulsongkram Rajabhat University (Talaykaew), Phitsanulok province during April 2010 to March 2011. The result found that 152 species of 46 plant families in Acanthaceae, Agavaceae, Anacardiaceae, Annonaceae, Apocynaceae, Araliaceae, Arecaceae (Palmae), Asclepiadaceae, Bignoniaceae, Bixaceae, Bombacaceae, Boraginaceae, Buddlejaceae, Clusiaceae (Guttiferae), Combretaceae, Cupressaceae, Dipterocarpaceae, Ebenaceae, Euphorbiaceae, Lamiaceae (Labiatae), Lecythidaceae, Leguminosae – Caesalpinioideae, Leguminosae – Mimosoideae, Leguminosae – Papilionoideae, Loranthaceae Lythraceae, Magnoliaceae, Malpighiaceae, Malvaceae, Meliaceae, Moraceae, Moringaceae, Myrtaceae, Nyctaginaceae, Plumbaginaceae, Poaceae (Gramineae), Punicaceae, Rhamnaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Sapindaceae, Sapotaceae, Sonneratiaceae, Sterculiaceae, Thymelaeaceae, Tiliaceae, and Verbenaceae were investigated. From the study, the highest species number (17 species) was found in Leguminosae – Caesalpinioideae.

Keywords: Species, Woody Plants, Pibulsongkram Rajabhat University, Phitsanulok

Downloads

How to Cite

จงจิตวิมล ธ., & เพชรศรี ส. (2014). การสำรวจทางอนุกรมวิธานของพืชที่มีเนื้อไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก. Life Sciences and Environment Journal, 12(1), 17–25. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17024

Issue

Section

บทความวิชาการ