การวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จากพืชสกุลเคอร์คูมา

Authors

  • วิษณุ ธงไชย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เฉลิมพล วงศ์ขัดนนท์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • เฉลิมพร ทองพูน สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • อนงค์ ศรีโสภา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Keywords:

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงแบบวัฏภาคย้อนกลับ, เคอร์คูมิน, ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน, บัสดีเมทอกซีเคอร์คูมิน, Reversed phase high performance liquid chromatography, curcumin demethoxycurcumin, bis-demethoxycurcumin

Abstract

บทคัดย่อ

ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แบบวัฏภาคย้อนกลับโดยใช้คอลัมน์ชนิด RP-C18 ใช้วัฏภาคเคลื่อนที่ประกอบด้วยอะซิโตไนไทรล์และ 2% กรดอะซิติก ด้วยระบบ gradient elution และอัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 425 นาโนเมตร พบว่าวิธีนี้มีความไว ความเฉพาะเจาะจง ความแม่นยำสูงและให้ค่าการตอบสนองของ สัญญาณได้เป็นเส้นตรง สำหรับค่าขีดจำกัดต่ำสุดในการตรวจวัดของเคอร์คูมิน ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน และบี สดีเมทอกซีเคอร์คูมิน เท่ากับ 0.09, 0.14 และ 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ ขีดจำกัดต่ำสุดในการ วิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเคอร์คูมิน ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน และบีสดีเมทอกซีเคอร์คูมิน เท่ากับ 0.32, 0.49 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ ช่วงของความเป็นเส้นตรงมีค่าตั้งแต่ความเข้มข้น 5-200 มิลลิกรัมต่อ ลิตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละของการกลับคืนของเคอร์คูมิน ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน และบีสดีเมทอกซีเคอร์คูมินของ ตัวอย่าง A1 เท่ากับ 98.48, 102.19 และ 96.57, ตัวอย่าง A2 เท่ากับ 101.45, 97.11 และ 97.19, ตัวอย่าง A3 เท่ากับ 97.75, 95.06 และ 97.71, ตัวอย่าง A4 เท่ากับ 98.87, 95.80 และ 95.68, ตัวอย่าง A5 เท่ากับ 97.22, 96.84 และ 96.83, ตัวอย่าง C1 เท่ากับ 97.04, 96.33 และ 95.95, ตัวอย่าง C2 เท่ากับ 96.01, 97.66 และ 99.73 ตามลำดับ วิธีที่นำเสนอนี้เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ปริมาณ เคอร์คูมินอยด์จากเหง้าขมิ้นและเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของขมิ้นได้

คำสำคัญ : โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงแบบวัฏภาคย้อนกลับ, เคอร์คูมิน, ดีเมทอกซีเคอร์คูมิน, บัสดีเมทอกซีเคอร์คูมิน

 

Abstract

Reversed phase high performance liquid chromatographic method using RP-C18 column was developed for simultaneous determination of the curcuminoids. Mobile phase consisted of acetonitrile : 2% acetic acid with gradient elution system and flow rate at 1 mL/min were employed. The elution was measured at a wavelength of 425 nm. Method validation in terms of accuracy, precision, and reproducibility were investigated with linear response of detector. The limits of detection were found to be 0.097, 0.14 and 0.15 mg/L for curcumin, demethoxycurcumin and bis-demethoxycurcumin, respectively. Limits of quantitation for curcumin, demethoxycurcumin and bis-demethoxycurcumin were found to be 0.32, 0.49 and 0.50 mg/L, respectively. Linear range was found to be in the range of 5-200 mg/L. The average percentage recoveries of curcumin, demethoxycurcumin and bis-demethoxycurcumin were 98.48, 102.19 and 96.57 for A1, 101.45, 97.11 and 97.19 for A2, 97.75, 95.06 and 97.71 for A3, 98.87, 95.80 and 95.68 for A4, 97.22, 96.84 and 96.83 for A5, 97.04, 96.33 and 95.95 for C1, 96.01, 97.66 and 99.73 for C2, respectively. This method was successfully used for determination of curcuminoids from turmeric rhizome and pharmaceutical cosmetics.

Keyword : Reversed phase high performance liquid chromatography, curcumin demethoxycurcumin, bis-demethoxycurcumin

Downloads

How to Cite

ธงไชย ว., วงศ์ขัดนนท์ เ., ทองพูน เ., & ศรีโสภา อ. (2014). การวิเคราะห์ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จากพืชสกุลเคอร์คูมา. Life Sciences and Environment Journal, 12(2), 32–49. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17017

Issue

Section

บทความวิชาการ