การปรับปรุงคุณภาพเศษก๋วยเตี๋ยวโดยการหมักยีสต์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์

Authors

  • ยิ่งลักษณ์ มูลสาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ปรีชา มูลสาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

เศษก๋วยเตี๋ยว, การหมักยีสต์, ปลายข้าว, noodle waste, yeast fermentation, broken rice

Abstract

บทคัดย่อ

เศษก๋วยเตี๋ยวเป็นของเหลือราคาถูก ที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว และมีคุณค่าทางโภชนะใกล้เคียงกับปลายข้าว สภาวะที่เหมาะสมในการหมักยีสต์ (Saccharomyce cerevisiae) เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนะให้กับเศษก๋วยเตี๋ยวสําหรับใช้เป็นอาหารสัตว์จึงถูกศึกษาโดยใช้แผนการทดลองแบบ 4 × 7 แฟคทอเรียลในการสุ่มแบบสมบูรณ์ที่มี 2 ปัจจัย คือ 1) อุณหภูมิในการหมัก (ได้แก่ อุณหภูมิ 25, 30, 35 และ 40 องศาเซลเซียส) และ 2) ระยะเวลาในการหมัก (ได้แก่ระยะเวลา 24, 48, 72, 96, 120, 144 และ 168 ชั่วโมง) ผลการศึกษา พบว่า โปรตีนของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการหมักในทุกระดับอุณหภูมิ (P < 0.05) พลังงานหยาบของเศษก๋วยเตี๋ยวหมักมีค่ามากกว่า 4,000 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมในทุกสภาวะการหมักและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา ทั้งนี้การหมักเศษก๋วยเตี๋ยวที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 72 ถึง 144 ชั่วโมงสามารถเพิ่มโปรตีนได้สูงที่สุด (เฉลี่ยร้อยละ 25; P < 0.05) ด้วยเหตุนี้การหมักยีสต์จึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ปรับปรุงคุณภาพทางโภชนะของเศษก๋วยเตี๋ยวเพื่อเป็นอาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คําสําคัญ : เศษก๋วยเตี๋ยว, การหมักยีสต์, ปลายข้าว

 

Abstract

Noodle waste has a low price, derived from rice processing factories, and has nutrients close to broken rice. To improve the nutritive quality of noodle waste for use as animal feed, optimum condition for yeast fermentation (Saccharomyce cerevisiae) was then studied using a 4 × 7 factorial in completely randomized design with two factors, which were 1) the temperature in fermentation (i.e., 25, 30, 35 and 40ºC) and 2) the duration of fermentation (i.e.,24, 48, 72, 96, 120, 144 and 168 hours) The results revealed that proteins of noodle waste were increased by temperature and duration of fermentation (P < 0.05). Gross energy of noodle waste was greater than 4,000 kcal per kg in all fermentation conditions, and they tended to increase by the duration time. Yeast fermentation at 30ºC for 72 to 144 hours has the highest protein content (25% in average; P < 0.05). With these results, yeast fermentation is an effective method that can be used to improve the nutritive quality of noodle waste to be as feedstuff.

Keyword : noodle waste, yeast fermentation, broken rice

Downloads

How to Cite

มูลสาร ย., & มูลสาร ป. (2014). การปรับปรุงคุณภาพเศษก๋วยเตี๋ยวโดยการหมักยีสต์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์. Life Sciences and Environment Journal, 12(2), 1–17. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/17014

Issue

Section

บทความวิชาการ