ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Authors

  • อาทิตยา มากสาคร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

Keywords:

จิตอาสา, นิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยนเรศวร, volunteer spirit, undergraduate medical students, Naresuan University

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี เพื่อศึกษาจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี และเพื่อหาสมการพยากรณ์ตัวแปรที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 936 คน ใช้หลักการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งได้ 3 ตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple linear regression analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าสูงที่สุดคือ การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล รองลงมาคือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และต่ำสุดคือ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ นิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจิตอาสาอยู่ในระดับมากและระดับจิตอาสาสูงสุด คือ การช่วยเหลือผู้อื่นมีค่าเฉลี่ยระดับจิตอาสาสูงสุด รองลงมาคือ การเสียสละต่อสังคมและต่ำสุดคือ การมุ่งมั่นพัฒนา ตัวแปรที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ (X13) การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน (X3) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเอง (X4) การประพฤติเป็นแบบอย่างของอาจารย์แพทย์ (X8) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (X6) ความเป็นแบบอย่างจากพ่อแม่ (X2) ความเป็นแบบอย่างจากบุคคลสำคัญ (X12) และการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล (X1) ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรีฯ ที่มีค่าอำนาจในการพยาการณ์ได้ร้อยละ 63.10 สามารถเขียนอยู่ในรูปสมการคะแนนดิบ (Y) และสมการคะแนนมาตรฐาน (Z) ดังนี้

Y = .824 - .163X1 + .102X2 +.169X3 + .163X4+ .118X6 + .141X8 + .100 X12 + .186X13

Z = - .215Z1 + .176Z2 + .214Z3 + .226Z4 + .141Z6 + .195Z8 + .150Z12 + .210Z13

คำสำคัญ : จิตอาสา นิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Abstract

The objectives of this research were to study factors that affected to volunteer spirits of undergraduate medical students, to study volunteer spirits of undergraduate medical students and the equation of factors that affected the volunteer spirit of undergraduate medical students Faculty of Medicine Naresuan University. Population-based study of all 936 people using the random method of stratified random sampling (stratified random sampling) the size of the sample of 274 variables the research tool is 3 parts. The data was analyzed by frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, Pearson product-moment correlation coefficient, multiple correlation coefficients (R), and Stepwise Multiple Regression Analysis. The findings were as following. Factors affecting the level to volunteer spirits of undergraduate medical students Faculty of Medicine Naresuan University. Research has found that the highest value is used for reasons rearing; the second is parenting support by love. Lowest is the received news information from television media. The volunteer spirits of undergraduate medical students Faculty of Medicine Naresuan University. It was found that the level of volunteer spirit in their university in the highest level. In the highest level it was helping others, the second the giving to society in the high level, and third is the lowest off it is intention to social development. Factors affecting to volunteer spirit of undergraduate medical students at Faculty of Medicine Naresuan University result indicated that :- the received news information from television media (X13) the parenting support by love (X3) the future orientation and self-control (X4) the pattern behavior matter of doctor teacher (X8) the efficacy of their own (X6) the pattern matter from father and mater (X2) the format from personalities important (X12) and the rearing of reasoning. (X1) these variable group had the prediction at 63.10 percent. They could be written in the form of the equation in terms of raw scores Y and in terms of standard score Z as follows:-

Y = .824 - .163X1 + .102X2 +.169X3 + .163X4+ .118X6 + .141X8 + .100 X12 + .186X13

Z = - .215Z1 + .176Z2 + .214Z3 + .226Z4 + .141Z6 + .195Z8 + .150Z12 + .210Z13

keywords : volunteer spirit, undergraduate medical students, Naresuan University

Downloads

How to Cite

มากสาคร อ. (2014). ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตอาสาของนิสิตแพทย์ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. Life Sciences and Environment Journal, 14(1), 42–52. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16999

Issue

Section

บทความวิจัย(มนุษย์ฯ)