การใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร

Authors

  • ศิริลักษณ์ วงศ์เกษม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

Keywords:

คอมพิวเตอร์วิทัศน์ว, เครื่องจักรกลวิทัศน์, การตรวจสอบคุณภาพ, การคัดแยก, computer vision, machine vision, inspection, sorting

Abstract

บทคัดย่อ

คอมพิวเตอรวิทัศน์ประกอบดวยกระบวนการรับภาพ การวิเคราะหภาพ และทำความเขาใจภาพ ทำงานเลียนแบบการมองเห็นและรับรูของมนุษย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส บทความนี้รวบรวม งานวิจัยที่ใชคอมพิวเตอรวิทัศนในการตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งแบ่งเป็น ผลไม ผัก และ ถั่ว จากงานวิจัยต่างๆพบว่า คอมพิวเตอรวิทัศน มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวรจนเป็นเครื่องมือที่สามารถใชในงานตรวจสอบและคัดแยกผลผลิตทางการเกษตรไดอย่างรวดเร็วและแม่นยำ สามารถลดแรงงาน และประหยัดเวลาในการทำงานได ประโยชนอีกทางหนึ่งของการตรวจสอบโดยใชระบบคอมพิวเตอรวิทัศน คือ เป็นการตรวจสอบแบบไม่ทำลายและบันทึกค่าการวัดไว เพื่อดูบันทึกยอนหลังได ส่วนจุดดอยของการใชคอมพิวเตอรวิทัศน คือ การจัดระบบการรับภาพเพื่อใหไดภาพที่สมบูรณแบบทำไดยาก และยังคงมีผลผลิตทางการเกษตรอีกมากมายที่ตองการการพัฒนาเทคนิคคอมพิวเตอรวิทัศนในการตรวจสอบ คุณภาพและคัดแยก นอกจากนั้นเพื่อตอบสนองภาคส่วนอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการพัฒนาภาพสี 3 มิติในระบบคอมพิวเตอรวิทัศนจะช่วยเพิ่มความถูกตองและตอบโจทยของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไดถูกตองแม่นยำมากขึ้น

คำสำคัญ : คอมพิวเตอรวิทัศน; เครื่องจักรกลวิทัศน; การตรวจสอบคุณภาพ; การคัดแยก

Abstract

Computer vision has become one of the most active research topics in decades. It has beenoriginally developed to mimic human visual perception by using electronic components. Thus, itinvolves acquiring, analyzing, and understanding images. A myriad of published contributions haveled to technological advances in both hardware and software. One of the most well-knownapplications of computer vision is inspection and sorting of agricultural products. It currentlybecomes an indispensable tool for quality evaluation and product sorting since it provides highaccuracy, reduces labor costs, and never gets tired and bored. Furthermore, the great advantage ofapplying computer vision to product inspection is that it is a non-destructive technique and allinspection data can be recorded and retrieved as required. However, the burden of using computerRajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 13(2) 10-2111vision is the difficulty in setting up image acquisition systems. Image quality can be degraded bymany factors, e.g., the effect caused by illumination changing. Although computer vision is now wellunderstood and mature in its field, many unsolved problems of agricultural product inspection stillexist. Hence, the objective of this paper is to update literature on inspection and sorting of agriculturalproducts using computer vision, including fruits, vegetables and nuts. Besides, due to highcompetition and dramatic changes in agricultural business, reconstruction of 3D color images maybecome a potential solution since it improves accuracy of quality evaluation of food and agriculturalproducts.

keywords : computer vision; machine vision; inspection; sorting

Downloads

How to Cite

วงศ์เกษม ศ. (2014). การใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร. Life Sciences and Environment Journal, 13(2), 10–21. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16989

Issue

Section

บทความวิชาการ