การเขียนโครงการ: จากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ

Authors

  • อธิปัตย์ คลี่สุนทร บัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

Keywords:

การเขียนโครงการ, การวางแผน, นโยบายที่ดี, องค์ประกอบของโครงการ ความต้องการจำเป็น, project writing, planning, good policy, project components, essential needs

Abstract

บทคัดย่อ

การทำงานขององคการของรัฐและเอกชนเพื่อหาทางแก้ปญหาต่างๆที่เกิดขึ้น หรือเพื่อการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น มักเริ่มต้นด้วยการกำหนดนโยบายว่าจะดำเนินการอย่างไร ต่อมาก็เป็นกระบวนการวางแผนที่อธิบายวัตถุประสงคชัดเจน มีการจัดลำดับความสำคัญ หลังจากนั้น เป็นกระบวนการจัดทำโครงการภายใต้แผนดังกล่าว ดังนั้น นโยบาย การวางแผน และการเขียนโครงการ จึงมีความสัมพันธกันมาก การเขียนโครงการต้องมีความชัดเจนทุกองคประกอบ ที่สำคัญมากคือโครงการควรต-องระบุวัตถุประสงค ขอบข่ายการทำงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์การประเมินผลโครงการที่ชัดเจน จะสามารถทำให้แนวความคิดของนโยบาย เป็นความจริงได้ในการปฏิบัติ

คำสำคัญ : การเขียนโครงการ; การวางแผน; นโยบายที่ดี; องค์ประกอบของโครงการ ความต้องการจำเป็น

Abstract

In order to solve certain problems or bring desired improvement, a public or privateorganization should first lay down clear policies. Then, they should do their planning based oncapable goals. The plan should clearly explained and prioritized the objectives and projects. Thus,policy, plan and projects are closely related. All the components of the projects should be clearlydefined. It is extremely important that report clearly describes the project's scope, its objective,procedures, evaluation criteria and the expected results. Clearly defined project can bring the ideasinto practices.

keywords : project writing; planning; good policy; project components; essential needs

Downloads

How to Cite

คลี่สุนทร อ. (2014). การเขียนโครงการ: จากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ. Life Sciences and Environment Journal, 13(2), 1–9. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16982

Issue

Section

บทความวิชาการ