การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกเพื่อคุณภาพชีวิตและวิวัฒนาการของโลก สู่ความยั่งยืน

Authors

  • อานนท์ บุณยะรัตเวช มูลนิธิพัฒนายั่งยืน พิษณุโลก

Keywords:

ความยั่งยืน, วิวัฒนาการ, ทรัพยากรธรรมชาติ, sustainability, evolution, harmonization, natural resources

Abstract

บทคัดย่อ

พฤติกรรมการบริโภคในการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์มีความเป็นไปได้สองแนวทาง คือ 1. กระบวนการจากภายนอกสู่ภายใน คือ การบริโภคทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เป็นการใช้ทรัพยากรให้หมดไป เช่น การใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นวัสดุที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติ หากการบริโภคทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นไปโดยไม่คำนึงถึงความพอดี ก็จะเกิดสภาวะทรัพยากรไม่เพียงพอต่การบริโภค เป็นลักษณะของการเชื่อมโยงไปสู่การทำลาย 2. กระบวนการจากภายในสู่ภายนอก เป็นการเน้นความสำคัญที่จิตวิญญาณ เป็นตัวตั้งต้น ที่นำไปสู่หนทางของความคิด ความเห็น การพูด การกระทำ มีการสร้างวัฒนธรรมสืบทอดส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆ ไป ก่อให้เกิดกระบวนการวิวัฒนาการของมนุษย์ไปในทิศทางที่ดีส่งผลดีต่อโลกและสิ่งแวดล้อม เป็นการวิวัฒนาการบนฐานคุณธรรม ก่อให้เกิดความยั่งยืน เป็นลักษณะของการสร้างสรรค์จรรโลงมนุษย์ จึงมีบทบาทอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเมื่อประกอบเข้าด้วยกันกับเทคโนโลยีที่มนุษย์เราได้ประดิษฐ์คิดค้นจึงมีผลกระทบในเชิงตัวคูณยิ่งขึ้นไปอีก หากเป็นบวกก็จะดีมาก ๆ แต่เป็นลบก็จะเสื่อมสลายอย่างรวดเร็ว หากใช้หลักการอยู่ร่วมกันในข้อที่ 1. สร้างสรรค์ ก็จะเป็นบวกมากๆ ถ้าเป็นข้อ 2. จรรโลง ก็เป็นการคงสภาพบวกไว้ไม่ให้เสื่อมถอย แต่ถ้าเป็นการอยู่ร่วมกันในข้อ 3. เชื่อมโยงสู่การทำลาย ก็จะเป็นลบที่มีความเสื่อมสลายไป บทความนี้ได้แสดงลักษณะความเชื่อมโยงระหว่าง กระบวนการชีวิต จิตวิญญาณ และสถานอาศัย เพื่อความเข้าใจ และการเลือกใช้วิถีทางการอยู่ร่วมกันที่เป็นแนวทางสร้างสันติสุขของโลกจากการสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งเพื่อความยั่งยืนต่อไป

คำสำคัญ : ความยั่งยืน วิวัฒนาการ ทรัพยากรธรรมชาติ

 

Abstract

In human life process, the behavioral consumption could be done in two possibilities. 1. Inside-out human life process. The consumption of natural resources by human is far beyond the basic need. There causes rapid depletion of natural resources which is inadequately available for future consumption. This is considered as the destructive process. 2. Outside-in human life process soul and spirit are emphasizing as an important factor for initiation of human attitude, thought, speech and action. The success of human culture is succeeded to the next generation. Human evolution will be in good way for world and environment. The evolution is sustainably developed on the moral base for creation and support. With the technological invention, global change is highly influenced by human behavior. Human can accelerate the high impact in both positive and negative directions. The creative use of technology could lead to the development of the positive impact. In contrast, the destruction of natural resources by destructive technology causes highly negative feedback. In the middle, technology for keeping and support can slow down destruction process with extended time for natural restoration. The interactive linking among life process, soul and spirit, and their natural habitat is illustrated in this article for the better understanding of global peace in harmonization and sustainability.

keywords : sustainability, evolution, harmonization, natural resources

Downloads

How to Cite

บุณยะรัตเวช อ. (2014). การพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกเพื่อคุณภาพชีวิตและวิวัฒนาการของโลก สู่ความยั่งยืน. Life Sciences and Environment Journal, 14(1), 5–12. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/16981

Issue

Section

บทความวิชาการ