บทบรรณาธิการ

Authors

  • Thunwadee Srithawirat

Abstract

Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences เป็นวารสารวิชาการที่ผ่านการประเมินจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยมีค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559 เท่ากับ 0.179 ในปี พ.ศ. 2561 วารสารได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศร่วมเป็นกองบรรณาธิการ เพื่อพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพในระดับนานาชาติต่อไป

วารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 1 นี้ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ (peer review) จึงทำให้แต่ละบทความล้วนมีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการได้ วารสารฉบับนี้มีจำนวนบทความทั้งสิ้น 20 บทความ ซึ่งมีบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนจำนวน 1 บทความ และบทความวิจัย จำนวน 19 บทความ

กองบรรณาธิการและคณะกรรมการจัดทำวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความผู้อ่านและผู้สนใจทุกท่านที่ติดตามผลงานที่ตีพิมพ์
ในวารสาร นำผลงานไปอ้างอิงหรือส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

 

Downloads

Published

2018-04-23

How to Cite

Srithawirat, T. (2018). บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal, 19(1). Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/119630

Issue

Section

Editorial Note