บทบรรณาธิการ

Authors

  • Thunwadee Srithawirat คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keywords:

บทบรรณาธิการ

Abstract

Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences เป็นวารสารวิชาการที่ผ่านการประเมินจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยมีค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2559 เท่ากับ 0.179

 วารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 2 นี้ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ (peer review) จึงทำให้แต่ละบทความล้วนมีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อการผลิตผลงานทางวิชาการได้ วารสารวิชาการฉบับนี้ประกอบไปด้วยบทความวิจัย จำนวน 20 บทความ แบ่งเป็นบทความวิชาการจำนวน 4 บทความ และบทความวิจัย จำนวน 16 บทความ

กองบรรณาธิการและคณะกรรมการจัดทำวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความ ผู้อ่านและผู้สนใจทุกท่านที่ติดตามผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร นำผลงานไปอ้างอิงหรือส่งต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนี้  กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

Downloads

Published

2017-12-01

How to Cite

Srithawirat, T. (2017). บทบรรณาธิการ. Life Sciences and Environment Journal, 18(2). Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/psru/article/view/104514

Issue

Section

Editorial Note