ผลการประเมินคุณภาพวารสาร

2021-06-30
ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)https://tci-thailand.org/?p=6373