ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

ผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review)  

               กองบรรณาธิการวารสาร Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้เกียรติพิจารณาบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อลงวารสารฯปีที่ 17 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 (ปี พ.ศ. 2559) ดังรายนามต่อไปนี้ และหวังว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านตลอดไป
 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา                เงารังษี               มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์                   ตั้งธรรม              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธ์                    ใบไม้                  มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์                  กิจทวี                 มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์                 บุณยะรัตเวช         มูลนิธิพัฒนายั่งยืน

ศาสตราจารย์ จำนง                        ทองประเสริฐ        ราชบัณฑิตยสถาน

ศาสตราจารย์ อดิศักดิ์                      ทองบุญ              ราชบัณฑิตยสถาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์             สุทธิรัตน์              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก                ธีระภูธร              มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์            เนตรแพ              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท           เนืองเฉลิม           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.เมธา                รัตนทรพิทักษ์       มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์          อารีพงษ์              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์            แก้วอุไร               มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.สนม                ครุฑเมือง            มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์         ชมพันธุ์               สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีรัตน์           จันทร์เชื้อ            มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิกา             ตั้งประภา            มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติยา             บงกชเพชร           มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม              นาคอ้าย              มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา             กิจธีระวุฒิวงษ์       มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปลื้มจิต           โชติกะ                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา            สุพรรณกุล           มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นกนก          วงศ์ปิ่นเพ็ชร์         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรัตน์       ก้วยเจริญพานิชก์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์        กล่อมเจ๊ก            มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล            ปรีชาศิลป์            มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ           อินทจักร์             มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ        จันทร์มะณี           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราจิต            พยอม                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกร               คุณวุฒิฤทธิรณ      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช             จินดารักษ์            มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมตระกูล        ราศิริ                  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหณัฐ            เพชรศรี              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัช              จันทนาอรพินท์     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา          เขียวสะอาด          มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน         สังโยคะ              มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์         สุดหนองบัว          มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์             ศรีโสภา              มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ชัย         อยู่แก้ว                มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ                เจริญวงศ์ระยับ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์          กงบังเกิด             มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพงษ์          พุฒคำ                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร          หลินเจริญ            มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอรส              รักชาติ                มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วกร                เมืองแก้ว             มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพิน                เสละคร            มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ ดร.จิตศิริน                        ลายลักษณ์          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      

อาจารย์ ดร.ธนาทิพย์                      สุวรรณโสภี          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

อาจารย์ ดร.นรัสถ์                          กานต์ประชา         มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ ดร.บัญชา                          สำรวยรื่น             มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ ดร.พัชราวลัย                     มีทรัพย์               มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ ดร.ภาณุ                           อดกลั้น               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

อาจารย์ ดร.อธิปัตย์                         คลี่สุนทร             มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อาจารย์ ดร.อรรถกร                        ทองทา               มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ ดร.อิศรัฏฐ์                        รินไธสง               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์