คณะทำงานกองบรรณาธิการ

คณะทำงานกองบรรณาธิการ

 

        บรรณาธิการที่ปรึกษา

arrow_12ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์  

ใบไม้

มหาวิทยาลัยมหิดล

       บรรณาธิการ

 

 

arrow_12ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ธันวดี

ศรีธาวิรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

       รองบรรณาธิการ

arrow_12รองศาสตราจารย ดร.คงศักดิ์  

ศรีแกว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

arrow_12รองศาสตราจารย ดร.ธัชคณิน

จงจิตวิมล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

arrow_12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา

เอมหยวก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

arrow_12ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุ 

เจริญวงศระยับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

       ผู้บรรณาธิการ

   

arrow_12อาจารย์ ดร.จิตศิริน

ลายลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

       กองบรรณาธิการ

arrow_12ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปทีป 

เมธาคุณวุฒิ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

arrow_12ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปยนาถ

บุนนาค

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

arrow_12ศาสตราจารย ดร.ปราณี  

อานเปรื่อง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

arrow_12ศาสตราจารย ดร.รัตนะ  

บัวสนธ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

arrow_12ศาสตราจารย ดร.สังวรณ  

กิจทวี 

มหาวิทยาลัยมหิดล

arrow_12ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  

ลำยอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

arrow_12รองศาสตราจารย์ ดร.ชโลบล

วงศ์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

arrow_12รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี 

นาวานุเคราะห์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม

arrow_12รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร 

กงบังเกิด

มหาวิทยาลัยนเรศวร

arrow_12รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา 

พัดเกตุ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

arrow_12รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา

พรหมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

arrow_12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์

จินดาบถ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

arrow_12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกร  

คุณวุฒิฤทธิรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

arrow_12ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวรรณ

ศุภวิทิตพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

arrow_12ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขแกว 

คําสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

       ผู้จัดการวารสาร

arrow_12นางสาวรัตนา

นาคสิงห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

arrow_12นายสามารถ

เน่าบู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

arrow_12นายพิสุทธิ์  

ธิแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม