การสร้างและการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของกังหันลมผลิตกำลังไฟฟ้าแนวแกนนอนความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง

Main Article Content

ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล
มนตรี สุขเลื่อง

บทคัดย่อ

มอเตอร์เหลือใช้จากอุตสาหกรรมกำลังกลายเป็นขยะเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย การนำเอามอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสที่เหลือทิ้งมาสร้างเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำสามารถลดปริมาณขยะจากอุตสาหกรรมได้เมื่อนำมอเตอร์เหลือทิ้งนี้มาสร้างเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าพบว่าสมรรถนะของกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนนอนความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้งเท่ากับร้อยละ 24.65 ศักยภาพของพลังงานอยู่ในระดับปานกลาง สามารถให้กำลังการผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 1.2–1.3 กิโลวัตต์ที่ความเร็วลมเฉลี่ย 3.5–4.5 เมตรต่อวินาทีการใช้มอเตอร์เหลือทิ้งเพื่อสร้างเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำและการใช้โครงสร้างเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสามารถลดค่าใช้จ่ายของโครงการได้ถึง 18 เท่าแสดงให้เห็นว่าการนำมอเตอร์เหลือทิ้งและการใช้โครงสร้างเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสามารถสร้างเป็นระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าแนวแกนนอนความเร็วรอบต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

In Thailand the number of waste motors discarded is increasing. The synchronous waste motor can construct wind turbine generator low speed. This will reduce the waste of industrial production from the waste motor can construct wind turbine generator. The result performance of horizontal axis wind turbine generator low speed synchronous generators using waste motors have a capacity factor was 24.65%. The energy potential is in the medium range. The power that can be was 1.2–1.3 kW at a wind speed of 3.5–4.5 m/s. Using waste motors for construction wind turbine generator low speed and the using pre-stressed concrete piles structure can low cost of a project was 18 folds. This result shows that the waste motors and pre-stressed concrete piles structure can be modified to produce electrical generators to power wind turbines power plants with high efficiency.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย