ผลของสัดส่วนเส้นใยเปลือกหมากและยางครัมบ์ต่อสมบัติเชิงกลและความเสถียรทางความร้อนของยางฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ

Main Article Content

Suwat Rattanapan
Jutatip Artchomphoo
Diew Saijun
Pasuta Sungsee

บทคัดย่อ

การใช้งานผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำยืดหยุ่นในงานบางประเภทจำเป็นต้องมีการปรับปรุงสมบัติ โดยมักใช้สารตัวเติมสังเคราะห์ วัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติและเศษยางรถยนต์เป็นวัสดุที่น่าสนใจสำหรับใช้เป็นสารตัวเติมเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงสมบัติยางฟองน้ำแทนการใช้สารสังเคราะห์ได้ งานวิจัยนี้ศึกษาผลการใช้ของผสมเส้นใยเปลือกหมาก (AHF) และยางครัมบ์ (CRM) เป็นสารตัวเติมในยางฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ (NRLF) โดยแปรสัดส่วน AHF/CRM ที่ 75/25, 50/50 และ 25/75 แต่ละสัดส่วนแปรปริมาณ 5, 10 และ 15 phr พบว่า AHF/CRM เสริมแรงและเพิ่มความหนาแน่น ความต้านทานต่อแรงดึงและแรงกดให้ยางฟองน้ำเมื่อเทียบกับยางฟองน้ำที่ไม่ใช้สารตัวเติม (NRLF) ความหนาแน่น ความต้านทานต่อแรงดึงและแรงกดของยางฟองน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ AHF/CRM เพิ่มขึ้น แต่ค่าการยืด ณ จุดขาดมีแนวโน้มลดลง ความหนาแน่น ความต้านทานต่อแรงดึงและแรงกดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อสัดส่วนของ CRM มากกว่า AHF การใช้ AHF/CRM เพิ่มเปอร์เซ็นต์การผิดรูปถาวรหลังการกดเมื่อเทียบกับ NRLF ยางฟองน้ำที่เติม AHF และ CRM แสดงลักษณะเซลล์เปิดและเซลล์ปิด ตามลำดับ ค่าความเสถียรต่อความร้อนของยางฟองน้ำที่เติมสารตัวเติมร่วม AHF/CRM แสดงค่าความเสถียรต่อความร้อนสูงกว่า NRLF และยางฟองน้ำที่เติมสารตัวเติมเพียงชนิดเดียว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์

References

S. Patcharaphun, V. Pinsanor, S. Junpoonsup, and N. Sombatsompop, “Effects of silica, calcium carbonate, and SiO2/CaCO3 blends on some properties of cellular NR compounds,” Songklanakarin Journal of Science and Technology, vol. 25, no. 1, pp. 75–90, 2003 (in Thai).

S. Kovuttikulrangsie and N. Pethrattanamunee, “Effect of calcium carbonate on making natural rubber sponge,” Full research Rep. The Thailand Research Fund (TRF), pp. 137–143, 2006 (in Thai).

K. Yaworasan, “The development of natural rubber sponge formulations as teaching media for children,” The Journal of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University, vol. 6, no. 1, pp. 66–75, 2018 (in Thai).

T. Rattanaplome, “Latex foam reinforced by fly ash,” in Proceedings The 13th Conferrence of Thai Society of Agicultural Engineering International Conference on Agricultural Engineering, 2012, pp. 743–750 (in Thai).

D. Moonchai and A. aimrat, “Effects of defatted rice bran on properties of natural rubber latex foam,” KKU Science Journal, vol. 41, no. 4, pp. 1019–1029, 2013 (in Thai).

S. Ramasamy, H. Ismail, and Y. Munusamy, “Preparation and characterization of rice husk powder incorporated natural rubber latex foam,” Advanced Materials Research, vol. 626, pp. 523–529, 2013.

A. S. Bashir, Y. Manusamy, T. L. Chew, H. Ismail, and S. Ramasamy, “Mechanical, thermal, and morphological properties of (eggshell powder)-filled natural rubber latex foam,” Journal of Vinyl and Additive Technology, vol. 23, no. 1, pp. 3–12, 2017.

A. Karim, H. Ismail, and Z. Ariff, “Effects of kenaf loading and alkaline treatment on properties of kenaf filled natural rubber latex foam,” Sains Malaysiana, vol. 47, no. 9, pp. 2163–2169, 2018.

S. N. I. Kudori, H. Ismail, and R. K. Shuib, “Kenaf core and bast loading vs. properties of natural rubber latex foam (NRLF),” Bioresources, vol. 14, no. 1, pp. 1765–1780, 2019.

S. Tomyangkul, P. Pongmuksuwan, W. Harnnarongchai, and K. Chaochanchaikul, “Enhancing sound absorption properties of opencell natural rubber foams with treated bagasse and oil palm fibers,” Journal of Reinforced Plastics and Composites, vol. 35, pp. 1–10, 2016.

H. M. Lim, S. Manroshan, and M. Geraghty, “Oil palm trunk fibre filled natural rubber latex biocomposite foam,” Journal of Rubber Research, vol. 21, no. 3, pp. 182–193, 2018.

S. Rattanapan, J. Artchomphoo, and A. Wichianchom, “Effect of waste tire powder on the properties of natural rubber latex foams,” in Proceedings The 9th Rajamangala University of Technology International Conference “RMUT Driving Innovationfor Thailand 4.0,” 2018, pp. 159–168.

S. Prasertsri, K. Kurakanok, N. Sukkapan, and P. Nuinu, “Effect of crumb rubber/calcium carbonate ratio on mechanical and thermal properties of ethylene-propylene diene rubber/epoxidized natural rubber blends,” Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University, vol. 18, no. 3, pp. 50–59, 2016 (in Thai).

N. Nithi-Uthai, J. Raksapram, and A. Tohsan, “Preparation of rubber roof tile from crumb rubber and recycled plastic,” in Proceedings The 6th PSU Engineering Conference, 2008, pp. 537–542 (in Thai).

R. Kakroodi, S. Leduc, R. González-Núñez, and D. Rodrigue, “Mechanical properties of recycled polypropylene/sbr rubber crumbs blends reinforced by birch wood flour,” Polymers and Polymer Composites, vol. 20, no. 5, pp. 439–444, 2012.

N. Khunthong, J. Artchomphoo, D. Saijun, and S. Rattanapan, “Effect of compatibilizer on mechanical properties of thermoplastic elastomer from polypropylene and crumb rubber blends,” in Proceedings The 5th Nation Science and Technology Conference (NSCIC 2020), 2020, pp. 228–238 (in Thai).

J. S. Binoj, E. Raj, B. S. S. Daniel, and S. S. Saravanakumar, “Optimization of short indian areca fruit husk fiber (Areca catechu L.) reinforced polymer composites for maximizing the mechanical property,” International Journal of Polymer Analysis and Characterization, vol. 21, no. 2, pp. 112–122, 2015.

J. S. Binoj, R. E. Raj, V. S. Sreenivasan, and G. R. Thusnavis, “Morphological, physical, mechanical, chemical and thermal characterization of sustainable Indian Areca fruit husk fibers (Areca Catechu L.) as potential alternate for hazardous synthetic fibers,” Journal of Bionic Engineering, vol. 13, no. 1, pp. 156–165, 2016.

I. Surya, S. N. I. Kudori, and H. Ismail, “Effect of partial replacement of kenaf by empty fruit bunch (EFB) on the properties of natural rubber latex foam (NRLF),” BioResources, vol. 14, no. 4, pp. 9375–9391, 2019.

A.I. Putkham, N. Tanpaiboonkul, S. Ladhan, Y. Chaiyachet, K. Sukaranandana, and A. Putkham, “Characterization of thermal and mechanical property of latex foam rubber mixed with silica aerogel-filler,” Rajabhat Journal of Sciences, Humanities & Social Sciences, vol. 18, no. 2, pp. 267–277, 2017 (in Thai).

V. Pinsanor, S. Junpoonsup, S. Patcharaphun, and N. Sombatsompop, “Effects of silica, calcium carbonate, and SiO2/CaCO3 blends on properties of cellular NR compounds,” Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST), vol. 25, pp. 75–90, 2003 (in Thai).

A. K. Fikri, I. Hanafi, and M. A. Zulkifli, “Mechanical and morphological properties of kenaf powder filled natural rubber latex foam,” Malaysian Journal of Microscopy, vol. 10, pp. 106–111, 2014.

SPH Engineering. (2020, October). Properties of foam. [Online]. Available: https://www.sphpufoam.com.