การลดน้ำหนักบรรจุเกินของผลิตภัณฑ์ปูอัดแบบแท่งแช่แข็ง กรณีศึกษาบริษัท ลัคกี้ ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัด

Main Article Content

Sunee Eadmusik
Thanthida Onwimon
Teerapong Khiawlek
Wongsak Rodsakan
Thaweerat Saetan

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดน้ำหนักบรรจุเกิน (Over Packing Weight) ในกระบวนการผลิตปูอัดแบบแท่งแช่แข็งโดยอาศัยเทคนิค DMAIC จากการวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์ปูอัดแบบแท่งแช่แข็ง ขนาดบรรจุ 500 กรัม/แพ็ค มีปริมาณการผลิตสูงที่สุด คิดเป็น 30.07% ของปริมาณการผลิตปูอัดแบบแท่งแช่แข็งทั้งหมด และผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มีน้ำหนักบรรจุเกิน เท่ากับ 1.86% สูงกว่าค่าเป้าหมายที่บริษัทกำหนด (1.50%) ผลการวิเคราะห์โดยการใช้แผนภูมิสาเหตุและผลและการออกแบบการทดลอง พบว่า ปัจจัยการผลิตด้านความเร็วสกรูเกลียว ความสูงของวาล์ว และปริมาณ Reprocess ส่งผลต่อน้ำหนักบรรจุเกินในผลิตภัณฑ์ปูอัดแบบแท่งแช่แข็ง ขนาดบรรจุ 500 กรัม/แพ็ค อย่างมีนัยสำคัญ ภายหลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต พบว่า น้ำหนักบรรจุเกินมีค่า 1.70% (ลดลง 8.6%) ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเกินพิกัดควบคุมด้านบนมีค่าลดลงจาก 56.54% เป็น 27.80% (ลดลง 50.83%) และค่า Cpk ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 322,085 บาท/ปี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์

References

Information Technology and Communication Center. Office of Permanent Secretary Ministry of Commerce (2020, Jun.). Export Structure: World (Jan.-Apr. 2020), Office of Permanent Secretary Ministry of Commerce. Bangkok, Thailand [Online]. Available: http://tradereport.moc.go.th/Report/ReportEng.aspx?Report=MenucomRecode&Option=5&Lang=Eng

S. Benjakul, Surimi: Science and Technology, 1st ed. Bangkok: Odeonstore, 2006 (in Thai).

Information Technology and Communication Center. Office of Permanent Secretary Ministry of Commerce (2020, Jun.) Country Destination 15 Order by Country: Agro-industrial Products (Jan-Apr 2020), Office of Permanent Secretary Ministry of Commerce. Bangkok, Thailand [Online]. Available: http://tradereport.moc.go.th/Report/ReportEng.aspx?Report=MenucomTopNRecode&imextype=1&Option=3&Lang=Eng

G. Jimenez, G. Santos, J. C. Sá, S. Ricardo, J. Pulido, A. Pizarro, and H. Hernández, “Improvement of productivity and quality in the value chain through lean manufacturing-a case study,” Procedia Manufacturing, vol. 41, no. 1, pp. 882–889, 2019.

Thailand Productivity Institute, Quality of Life Through Productivity. Bangkok: Thailand Productivity Institute, 1996 (in Thai).

K. Wajanawichakon, P. Srisawat, and W. Thippo, “Efficiency Improvement of the pottery production process to reduce waste and increase the production quality: Case study of Huaywangnong pottery group, Ubon Ratchathani,” UBU Engineering Journal, vol. 9, no. 2, pp. 38–46, 2016 (in Thai).

M. Smętkowska and B. Mrugalska, “Using six sigma DMAIC to improve the quality of the production process: A case study,” Procedia-Social and Behavioral Science, vol. 238, no. 1, pp. 590–596, 2018.

T. Ritprasertsri, “Production time loss reduction in sauce production line by Lean six sigma approach,” M.E. thesis, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, 2016 (in Thai).

T. Laosirihongthong, A. Jiraarpawong, and T. Kiatcharoenpol, “Implementation of DMAIC for extraordinary improvement: a case study of ceramic sanitary ware manufacturing company,” Research and Development Journal, vol. 19, no. 4, pp. 36–44, 2008 (in Thai).

S. Bangphan, “Process capability indices of hardness specimen cutting process by the application of statistical techniques,” Engineering Journal Chiang Mai University, vol. 23, no. 2, pp. 67–78, 2016 (in Thai).

A. Vanichchinchai, “Packing yield improvement for frozen black Tilapia fish by reducing over packing weight,” Kasetsart Applied Business Journal, vol. 8, no. 1, pp. 43–52, 2014 (in Thai).