ความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการเตรียมเส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย

Main Article Content

Manote Rithinyo
Poranee Loatong
Sombut Noyming

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการเตรียมเส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 378 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ประยุกต์จาก Standardized Nordic questionnaire และประยุกต์ใช้แบบประเมินความเสี่ยงอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของกรมควบคุมโรค วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการถดถอยพหุคูณ (Binary logistic regression) ผลการศึกษา พบว่าตำแหน่งที่มีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ไหล่ขวา และ หลังส่วนล่าง คิดเป็นร้อยละ 98.94 มือและข้อมือซ้าย และ มือและข้อมือขวา คิดเป็นร้อยละ 98.68 และ ไหล่ซ้าย คิดเป็นร้อยละ 97.35 ตามลำดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่ออาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ได้แก่ ดัชนีมวลกาย เวลาพักต่อวัน การนั่งทอทำงานเป็นเวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของเวลาทำงานโดยไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบถ ขณะทำงานต้องมีการเงยคอหรือแอ่นหลังขณะทำงานเสมอ และ ขณะทำงานมือหรือแขนทำงานในลักษณะที่เคลื่อนไหวซ้ำกันตลอดเวลา (อย่างน้อย 30 นาที)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

References

C. Cook and R. Burgess-Limerick, “The effect of forearm support on musculoskeletal discomfort during call centre work,” Applied Ergonomics, vol. 35, no. 4, pp. 337–42, 2004.

B. R. da Costa and E. R. Vieira, “Risk factors for work-related musculoskeletal disorders: A systematic review of recent longitudinal studies,”American Journal of Industrial Medicine, vol. 53, no. 3, pp. 285–323, 2010.

Osteoarthritis is a major public health problem. (2020, January). Osteoarthritis [Online] (in Thai). Available: https://med.mahidol.ac.th/ortho/sites/default/files/public/file/pdf/knee_book_0.pdf

M. S. Kerr, J. W. Frank, H. S. Shannon, R. W. Norman, R. P. Wells, W. P. Neumann, and C. Bombardier, “Biomechanical and psychosocial risk factors for low back pain at work,” American Journal of Public Health, vol. 91, no. 7, pp. 1069–1075, July 2001.

Nonfatal occupational injuries and illnesses requiring day saway formwork. (2017 June). Injuries, Illnesses, and Fatalities [Online]. Available: www.bls.gov/iif/home.htm

J. D. Collins and L. W. O'Sullivan, “Musculoskeletal disorder prevalence and psychosocial risk exposures by age and gender in a cohort of office based employees in two academic institutions,” International Journal of Industrial Ergonomics, vol. 46, pp. 85–97, March 2015.

National Statistical Office. (2020 January). Informal labor survey 2018 [Online]. Available:http://www.nso.go.th

M. Irjayanti and A. M. Azis, “Barrier factors and potential solutions for Indonesian SMEs,” Procedia Economics and Finance, vol. 4, pp. 3–12, 2012.

M Rithinyo, “Factors affecting the production efficiency of the community Enterprise Silk in Nakhon Ratchasima province,” Engineering Journal Chiang Mai University, vol. 24, no. 1, pp. 180–193, 2017 (in Thai).

P. Banerjee and S. Gangopadhyay, “A study on the prevalence of upper extremity repetitive strain injuries among the handloom weavers of West Bengal,” Journal of Human Ergology, vol. 32, no. 1, pp. 17–22, 2003.

A. Nag, H. Vyas, and P. K. Nag, “Gender differences, work stressors and musculoskeletal disorders in weaving industries,” Industrial Health, vol. 48, no. 3, pp. 339–348, 2010. [12] K. H. Kroemer, “Cumulative trauma disorders: Their recognition and ergonomics measures to avoid them,”Applied Ergonomics, vol. 20, no. 4, pp. 274–280, 1989.

N. Chantaramanee, S. Taptagaporn, and P. Piriyaprasarth, “Work-related musculoskeletal problems of hand loom weaving group in northern Thailand,” Journal of Safety and Health, vol. 7, no. 24, pp. 29–40, 2014.

Integrated Provincial Group Management Committee Lower Northeast Provinces 1. Lower Northeastern Province Development Group Plan 1 (2018–2021), Nakhon Ratchasima, pp. 86–87, 2019 (in Thai).

I. Kuorinka, B. Jonsson, A. Kilbom, H. Vinterberg, F. Biering-Sørensen, G. Andersson, and K. Jørgensen, “Standardised nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms,” Applied Ergonomics, vol. 18, no. 3, pp. 233–237, 1987.

W. Chuppawa and P. Aungudornpukdee, “Prevalence and factors affecting musculoskeletal disorders among cleaners,” Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), vol. 25, no. 1, pp. 23–31, 2017 (in Thai).

T. I. J. van den Berg, L. A. M. Elders, B. C. H. de Zwart, and A. Burdorf, “The effects of workrelated and individual factors on the Work Ability Index: A systematic review,” Occupational and Environmental Medicine, vol. 66, no. 4, pp. 211–220, 2009.

Ministerial regulations set standards for safety management and operations, “Occupational health and working environment regarding heat light and noise,”The Government Gazette, vol. 133, pp. 47–49, 2016 (in Thai).

B. Juul-Kristensen and C. Jensen, “Self-reported workplace related ergonomic conditions as prognostic factors for musculoskeletal symptoms: The “BIT” follow up study on office workers,”Occupational and Environmental Medicine, vol. 62, no. 3, pp. 188–194, 2005.

T. Burner, D. Abbott, K. Huber, M. Stout, R. Fleming, B. Wessel, E. Massey, A. Rosenthal, and E. Burns, “Shoulder symptoms and function in geriatric patients,” Journal of Geriatric Physical Therapy, vol. 37, no. 4, pp. 154–158, 2014.

W. Holmes, P. Y. Lam, P. Elkind, and K. Pitts, “The effect of body mechanics education on the work performance of fruit warehouse workers,” Work, vol. 31, no. 4, pp. 461–471, 2008.

C. Nilert, “Sitting according to ergonomic principles,” Siriraj Medical Bullentin, vol. 10, pp. 23–28, 2017 (in Thai).

A. Manolescu, I. Verboncu, V. Lefter, and C. Marinas, “Linking ergonomics with the human resources management,”Review of International Comparative Management, vol. 11, no. 2, pp. 201–209, 2010.

M. Massaccesi, A. Pagnotta, A. Soccetti, M. Masali, C. Masiero, and F. Greco, “Investigation of work-related disorders in truck drivers using RULA method,” Applied Ergonomics, vol. 34, no. 4, pp. 303–307, 2003.

S. M. Eltayeb, J. B. Staal, A. A. Hassan, S. S. Awad, and R. A. de Bie, “Complaints of the arm, neck and shoulder among computer office workers in Sudan: A prevalence study with validation of an Arabic risk factors questionnaire,” Environmental Health, vol. 7, no. 1, pp. 1–11, 2008.

S. Ratanapanya, S. Jai Tia, S. Noomesri, K. Kaew Daeng, and C Tanyu, “Preliminary study of risk factors of work-related musculoskeletal disorders among university staffs,” Journal of Safety and Health, vol. 34, pp. 20–29, 2016 (in Thai).

D. T. Felson, “Weight and osteoarthritis,” The Journal of Rheumatology, vol. 63, no. 3, pp. 430–432, 1995.

W. Sungkhabut and S. Chaiklieng, “Prevalence of musculoskeletal disorders among informal sector workers of hand-operated rebar bender in Non-sung district of Nakhon Ratchasima province,” KKU Research Journal, vol. 13, no. 1, pp. 135–144, 2013 (in Thai).

B. P. Bernard and V. Putz-Anderson, “Musculoskeletal disorders and workplace factors; A critical review of epidemiologic evidence for work-related musculoskeletal disorders of the neck, upper extremity, and low back,” National Institute for Occupational Safety and Health, January 1997.

T. I. Nilsen, A. Holtermann, and P. J. Mork, “Physical exercise, body mass index, and risk of chronic pain in the low back and neck/shoulders: Longitudina data from the Nord-Trøndelag Health Study,” American Journal of Epidemiology, vol. 174, no. 3, pp. 267–273, 2011.

Centers for Disease Control and Prevention. (2020, January). Myalgic Encephalomyelitis/Chronic fatigue syndromes (CFS) [Online]. Available: https://www.cdc.gov/me-cfs/

Canadian Nurses Association, “Nurse fatigue and patient safety,” Ottawa and Toronto, ISBN 978-1-55119-323-326, May 2010.

T. Razuvaeva, Y. Gut, A. Lokteva, and E. Pchelkina, “The problem of psychological rehabilitation of persons with disorders of the musculoskeletal system acquired in adulthood,” Behavioral Sciences, vol. 9, no. 12, pp. 133–132, 2019.