การออกแบบและสร้างต้นแบบระบบควบคุมการเดินรถสำหรับระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ

Main Article Content

Banri Khemkladmuk
Thanatchai Kulworawanichpong
Surachai Wingfookeat

บทคัดย่อ

บทความนี้ได้กล่าวถึงการพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมการเดินรถสำหรับระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) ด้วยการนำโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable Logic Control; PLC) และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้สำหรับควบคุมรูปแบบการเคลื่อนที่ของรถแบบโวลต์/เฮิตซ์ (V/F control) ให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับรูปแบการทำงานที่กำหนดเอาไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การเร่งความเร็วขณะที่รถเริ่มเคลื่อนออกจากสถานีต้นทาง การรักษาความเร็วให้คงที่ในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่อยู่ระหว่างสถานีต้นทางและปลายทาง และการลดความเร็วในขณะที่รถเข้าจอดที่สถานีปลายทาง โดยในที่นี้ได้นำเสนอระบบให้อยู่ในรูปของชุดจำลองขนาดเล็กที่ประกอบด้วยระบบควบคุมย่อยทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ระบบแสดงตำแหน่งการเคลื่อนที่ของรถ (ส่วนที่ใช้เป็นทางวิ่ง) ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของรถ (ส่วนที่ใช้เป็นรถ) และศูนย์กลางควบคุมระบบ (ส่วนที่ใช้เป็นห้องควบคุม) เพื่อทดสอบสมรรถนะการทำงานของระบบว่าสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของรถให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับรูปแบบที่กำหนดเอาไว้หรือไม่ จากการทดสอบชุดจำลองพบว่ารถสามารถเคลื่อนที่ในโหมดควบคุมการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติและโหมดควบคุมการเคลื่อนแบบฉุกเฉินบนทางวิ่งที่สร้างขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 5.86 เมตรต่อวินาที ซึ่งเกิดความผิดพลาดในการทำงานอันเกิดมาจากอุปกรณ์ที่นำมาประกอบขึ้นเป็นระบบทั้งหมดเพียง 0.75–10% ของการทดสอบควบคุมระบบทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าหากทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่นำมาประกอบเป็นต้นแบบระบบควบคุมการเดินรถนี้ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจำทำให้ในอนาคตเราสามารถออกแบบและสร้างระบบ APM ขึ้นเองในประเทศได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

References

Mass Rapid Transit Authority of Thailand. (2020, April). About MRTA. [Online]. Available: https:// www.mrta.co.th/en/about_mrta/

POST REPORTERS. (2020, April). Light transit, tram plans 'make progress' in 5 centres. [Online]. Available: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1416634/light-transit-tram-plans-make-progress-in-5-centres

P. Chiradeja and A. U-kaew. (2017). The study and development of standards and manuals for design, construction, and maintenance of railway track. Office of Transport and Traffic Policy and Planning. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/ProjectOTP/2560/Project06/ExsumEng.pdf

W. Wanwises. (2014, July). The Path to Development of High Speed Rail Project in Thailand. The Secretariat of The Senate. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: http://library.senate.go.th/document/Ext6022/6022896_0002.PDF

P. Sirisoponsilp, W. Sanyalukluechai, and W. Hirun. (2011, Jan.-Jun.). The development of Mass Rapid Transit in Thailand. Journal of Transportation and Logistics. [Online]. 3(1), pp. 11–17. Available: http://www.cuti.chula.ac.th/t-wwwroot/journals/old/translog6/p2.pdf

H. Gerland and H. Zemlin, “Development status of automated guideway transit (AGT) systems in Europe and Japan,” IEEE Vehicular Technology Conference, vol. 30, pp. 448–456, 1980.

B. Hansen, Jr. E. Latham, D. Gray, and S. Shogan, “The Detroit People Mover: Technology upgrades and rehabilitation plans on a middle-aged urban AGT,” in Proceedings IEEE/ASME Joint Railroad Conference, 2003, pp. 91–97.

M. Kashiwa, H. Mochidome, and A. Yamamoto. (2020, May). Automated People Mover “Crystal Mover” for Singapore Changi International Airport. [Online]. Available: https://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/e442/e442010.pdf.

N. Tuaycharoen. (2020, May). Thailand 4.0. [Online]. Available: https://www.9experttraining.com/articles/thailand-4.0

T. Hongtong. (2020, May). AoT gives airport expansion okay. [Online]. Available: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1798589

D. Briginshaw. (2020, May). Bangkok Gold Line peoplemover to have Tetra system. [Online]. Available: https://www.railjournal.com/passenger/metros/bangkok-gold-line-peoplemoverto-have-tetra-system

C. J. Goodman, “Train performance and simulation,” Fourth Vocation School on Electric Traction System, IEE Power Division, 1997.

T. Kulworawanichpong, “Multi-train modeling and simulation integrated with traction power supply solver using simplified Newton-Raphson method,” Journal of Modern Transportation, vol. 23, pp. 241–251, 2015.

T. Kulworawanichpong, “Optimising AC electric railway power flow with power electronic control,” Ph.D. dissertation, University of Bimingham, UK, 2003.

L. Battistelli, F. Ciccarelli, D. Lauria, and D. Proto, “Optimal design of DC electrified railway stationary storage system,” in Proceedings International Conference on Clean Electrical Power, Capri, 2009, pp. 739–745.