การหาค่าสัมประสิทธิ์การไหลผ่านอาคารชลประทานสายซอยฝั่งซ้ายของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Main Article Content

Phattrasuda Phosri
Anek Neramitkornburee
Chokchai Kongkraw

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการหาค่าสัมประสิทธิ์การไหลผ่านอาคารส่งน้ำชลประทานกรณีพื้นที่ศึกษาของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 สำนักชลประทานที่ 14 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาวิธีและขั้นตอนการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์การไหลของน้ำผ่านอาคารชลประทาน ค่าสัมประสิทธิ์การไหลผ่านอาคารชลประทานที่ได้สามารถนำไปใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำที่วัดได้ไหลผ่านอาคาร ซึ่งจะช่วยควบคุมปริมาณการไหลได้ถูกต้องมากขึ้น ในการศึกษาได้เลือกอาคารชลประทานสายซอยฝั่งซ้ายของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 11 อาคาร ได้แก่ คลองส่งน้ำสายซอย 50 51 52 54 58 59 60 61 62 64 และ66ซ้าย ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเกษตรกรรม ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการทดสอบวัดความเร็วกระแสน้ำผ่านหน้าตัดในคลองทั้ง 11 คลองสายย่อย จะได้ค่าที่แตกต่างกันค่อนข้างมากเนื่องจาก 1) ขนาดของคลองแต่ละคลองมีขนาดแตกต่างกัน 2) การทดสอบได้ทำการเปิดระยะของบานหรือระยะ (Go) ที่ขนาดความสูงแตกต่างกัน 3) ขนาดของบานประตูระบายน้ำของแต่ละคลองก็แตกต่างกัน ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านหน้าตัดอยู่ระหว่าง 0.383-1.520 ลบ.ม./วินาที ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์การไหลผ่านอาคาร (CS)
จะแปรผกผันกับค่าความแตกต่างของระดับความสูง (∆H) ค่าสัมประสิทธิ์การไหลผ่านอาคาร (CS) อยู่ระหว่าง 0.118 ถึง 0.718 และค่าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของคลอง (n) ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.0224 จากผลการศึกษานำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อนำมาพิจารณาประกอบกับงบประมาณที่ได้จัดสรรตามรอบการปรับปรุงว่าควรจะจัดลำดับการบำรุงรักษาคลองสายใดก่อนหลังเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

References

C. Chinnarasri, O. Kamnoet, and P. Sutasuntorn, “Situations and suggestions for the national policy regarding water resources management,” KMUTT Research And Development Journal, vol. 39, no. 1, pp. 63–84, 2016 (in Thai).

V. Varawoot, Advanced Water Management, 1st ed. Nakhon Pathom: Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, 1995, pp. 1–2 (in Thai).

Bureau of water management and Hydrology, “Water management and hydrology,” Royal Irrigation Department, Bangkok, Thailand, pp. 2, 1982 (in Thai).

V. Sriwongsa and V. Vudhivanich, “Kamphaengsean canal automation system,” Kamphaengsaen Academic Journal, vol. 5, no. 3, pp. 36–44, 2007 (in Thai).

U. Soteyome, V. Vudhivanich, S. Model, S. Step, and D. Wave, “Canal operation model (COM),” The Journal of KMUTNB, vol. 22, no. 3, pp. 539–548, 2012 (in Thai).

S. Chuenwaja, “Determination of Manning’s roughness coefficient in concrete lined canal,” Kasetsart Engineering Journal, vol. 15, pp. 21–30, 1991 (in Thai).

Operation and Maintenance Branch 4. (2020). Kui Buri District, Prachuap KhiriKhan Province [Online]. Available: http://irrigation.rid.go.th/rid14/gis/pic/images_prajoub/prajoub_4_06

Operation and Maintenance Branch 4. (2020). Kui Buri District, Prachuap KhiriKhan Province [Online]. Available: http://irrigation.rid.go.th/rid14/pranburi/home.htm

K. Pongput, Irrigation Maintenance and Operations Learning Process, 1st ed., Bangkok: Kasetsart University, pp. 311, 1999 (in Thai).

P. Collar and G. Griffiths, “Single point current meters,” Encyclopedia of Ocean Sciences, vol. 5, pp. 206–212, 2019.

P. Pholpananavee. (2011, July). Principles for calculating the amount of water passing through buildings [Online]. Available: http://www.hydro-2.com/OLDVERSION/HD-00/Document/news56_pramoht.pdf

V. T. Chow, “Values of roughness coefficient ‘n’ (uniform flow),” in Open Channel Hydraulics. Mcgraw Hill 1959, pp. 206.

K. Chalong, Management of Thai’s Basin. Bangkok: OCEAN Blue Print Co., Ltd, 1985, pp. 295 (in Thai).

Royal Irrigation Department, “Guide to care and maintenance of irrigation buildings and irrigation systems,” Bangkok, pp. 10, 2016 (in Thai).

Royal Irrigation Department, Manual for Calculating the Amount of Water Passing Through Irrigation Structure. Bangkok, pp. 34, 2015 (in Thai).

P. Eiangthong, S. Jongmee, and S. Suntornmanechot, “Calibrating discharge coefficient of irrigation structures: Case study of Song Phi Nong operation and maintenance project, Suphan Buri province.” Department of Civil Engineering – Irrigation, Faculty of Engineering, Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Nakhon Pathom, 2009 (in Thai).