แบบจำลองสถานการณ์ลอจิสติกส์ภายในของระบบเอจีวีในแผนกประกอบโรงงานผลิตรถยนต์

Main Article Content

Busaba Phruksaphanrat
Inticha Wipusaree
Panitporn Benjaphongwattana

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ลอจิสติกส์ภายในของระบบเอจีวีในแผนกประกอบโรงงานผลิตรถยนต์ด้วยแบบจำลองสถานการณ์ ปัจจุบันโรงงานกรณีศึกษาใช้แรงงานคนและรถขนของลากจูง (Trucky) ในการขนส่งวัตถุดิบ แต่ทางโรงงานกำลังพิจารณาปรับระบบการขนถ่ายวัสดุเป็นพาหนะลำเลียงวัสดุอัตโนมัติหรือเอจีวี อีกทั้งยังมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตโดยเพิ่มจากเดิม 12% ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เส้นทางการเดินรถเอจีวีในการขนถ่ายวัตถุดิบเข้าสายการประกอบเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้นได้ นอกจากนั้นยังหาจำนวนเอจีวีที่เหมาะสม จากการศึกษากำลังการผลิตในปัจจุบัน แผนผัง ระยะทางภายในผัง และคุณสมบัติของเอจีวี เส้นทางเอจีวีจึงได้ถูกออกแบบขึ้นโดยยึดหลักการของเส้นทางที่สั้นที่สุดโดยมีจุดตัดที่ต่ำและมีการเปลี่ยนแปลงผังให้น้อยที่สุด ได้เป็น 3 รูปแบบ หลังจากนั้นการจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ถูกนำมาช่วยวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบแทนการทดลองในระบบจริง จากผลการจำลองสถานการณ์พบว่า ผังแบบที่ 3 เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ไม่มีจุดตัด สามารถตอบสนองความต้องการที่ระดับการผลิตเดิมได้ด้วยเอจีวีเพียง 2 คันและสามารถรองรับการขยายกำลังการผลิตได้ถึง 21%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

References

T. Ran, “Internal logistics as a part of supply chain case: Nokia-China, dongguang branch,” M.S. thesis, Lahti University of Applied Science, Faculty of Business Studies, 2009.

L. F. Rocha, A. P. Moreira, and A. Azevedo, “Flexible internal logistics based on AGV system’s: A case study,” in Proceedings 2010 Management and Control of Production Logistics, Portugal, 2010.

M. Qi, X. Li, X. Yan, and C. Zhang, “On the evaluation of AGVS-based warehouse operation performance,” Simulation Modelling Practice and Theory, vol. 87, pp. 379–394, 2018.

C. Chen, D. T. Huy, L. K. Tiong, I.-M. Chen, and C. Yiyu, “Optimal facility layout planning for AGVbased modular prefabricated manufacturing system,” Automation in Construction, vol. 98, pp. 310–321, 2019.

X. Fan, Q. He, and Y. Zhang, “Zone design of tamdem loop AGVs path with hybrid algorithm,” IFAC Papers Online, vol. 48, no. 3, pp. 869–874, 2015.

M. P. Fanti, A. M. Mangini, G. Pedroncelli, and W. Ukovich, “A decentralization control strategy for the coordination of AGV systems,” Control Engineering Practice, vol. 70, pp. 86–97, 2018.

R. Russell and T. Bernard, Operations Management. Asia: John Wiley & Sons, Inc., 2009.

C. Harrell, B. K. Ghosh, and R. O. Bowden, Simulation Using ProModel. Singapore: McGraw Hill, 2012.

Aichikikai techno system. (2018). Aichikikai techno system co.,Ltd. Nagoya, Japan. [Online]. Available: http://www.aiki-tcs.co.jp/

B. Phruksaphanrat, Computer Simulation by ProModel. Pathum Tani: Thammasat Press, 2019 (in Thai).

A. B. Viharos and I. Nemeth, “Simulation and scheduling of AGV based robotic assembly systems,” IFAC Paper On Line, vol. 51–11, pp. 1415–1420, 2018.

V. Vavrik, M. Gregor, and P. Grznar, “Computer simulation as a tool for the optimization of logistics using automated guided vehicles,” Precedia Engineering, vol. 192, pp. 923–928, 2017.