แนวปฏิบัติปัจจุบันและปัญหาของงานสำรวจดินทางธรณีเทคนิคในประเทศไทย

Main Article Content

Pawaris Ruennusarn
Siranya Thongchart

บทคัดย่อ

ปัจจุบันงานสำรวจดินในประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานเพื่อบังคับใช้หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของการปฏิบัติงานในภาพรวมของประเทศ สืบเนื่องจากการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบริษัทเจาะสำรวจและผู้ออกแบบ พบว่า ยังคงมีปัญหาที่ควรได้รับการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็น ปัญหาด้านกระบวนการทำงาน (P) ร้อยละ 55.6 ปัญหาที่เกิดจากเครื่องมือ/อุปกรณ์ (E) ร้อยละ 25.9 และปัญหาจากบุคคล (H) ร้อยละ 18.5 ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาต่างๆดังกล่าวส่งผลกระทบหลักต่อคุณภาพของข้อมูล และผู้ออกแบบเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจากผลกระทบดังกล่าว (ร้อยละ 51.9) นอกจากนี้ยังพบว่าการไม่มีวิศวกรควบคุมหน้างานเป็นปัญหาสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของปัญหาต่างๆดังกล่าว ดังนั้นบทความนี้จึงได้เสนอมาตรการในการยกระดับคุณภาพของงานสำรวจดินในประเทศไทยจำนวน 3 ข้อ ข้อแรกมาตรการด้านการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ข้อที่สองมาตรการด้านการยกระดับการปฏิบัติงานโดยการร่างข้อกำหนดในการสำรวจดินในประเทศไทย เพื่อควบคุมความถูกต้องในการทำงานและเป็นข้อกำหนดเดียวกันที่ทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กรยอมรับและสามารถนำไปปฏิบัติ โดยจะเสนอให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เป็นหน่วยงานกลางในการผลักดัน และมาตรการสุดท้ายคือ ส่งเสริมให้เกิดการตรากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานสำรวจดินในประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

References

Institution of Civil Engineers (ICE), Inadequate Site Investigation, pp. 1–26, 1991.

J. K. Goldworthy, M. B. Jaksa, W. S. Kaggwa, G. A. Fenton, D. V. Griffiths, and H. G. Poulos, “Cost of foundation failures due to limited site investigations,” in Proceedings International Conference on Structural and Foundation Failures, Singapore, 2004, pp. 398-409.

P. W. Mayne, B. R. Christopher, and J. T. DeJong, Subsurface Investigations: Geotechnical Site Characterization. Washington: National Highway Institute, Federal Highway Administration, 2002.

M. B. Jaksa, J. S. Goldsworthy, G. A. Fenton†, W. S. Kaggwa, D. V. Griffiths, Y. L. Kuo, and H. G. Poulos,” Towards reliable and effective site investigations,” Geotechnique, vol. 55, no. 2, pp. 109–121, 2005.

Standard Guide for Site Investigation, SDRR (T) 301-2545, 2002 (in Thai).

Specification of Site Investigation, Document No. A88/June/2018, Design and Construction Division, Department of Health Service Support, Ministry of Public Health, 2018, pp. 1–16 (in Thai).

Soil Engineering Investigation Division, Work Manual for Geotechnical Survey. Bureau of Engineering Topographical and Geotechnical Survey, Royal Irrigation Department, 2010, pp. 1–17 (in Thai).

Soil Engineering Investigation Division, Work Manual: Geotechnical Survey for Construction Design (Foundation of Irrigation Building). Bureau of Engineering Topographical and Geotechnical Survey, Royal Irrigation Department, 2018, pp. 1–28 (in Thai).

Y. Simekharat, General knowledge in Soil Exploration. Construction Supervision Division, Department of Public Works and Town & Country Planning, n.p. (in Thai).

Department of Public Works and Town & Country Planning, “Knowledge no.4: Site investigation knowledge,” Material Research and Testing Division, Department of Public Works and Town & Country Planning, 2016 (in Thai).

Thai Geotechnical Society, Guidelines for Soil Investigation for Foundation Work, 4 ed. Bangkok: The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage, 2012 (in Thai).

A Guide for Testing Surveying Investigation and Monitoring for Civil Engineering and Environment Works. Bangkok: STS Engineering & Consultant, 2016 (in Thai).

Eurocode 7: Geotechnical Design - Part 2: Ground Investigation and Testing. British Standards Institution, London: BSI, 2007.

BS 5930: Code of Practice for Site Investigation. British Standards Institution, London: BSI, 1999.

Code of Practice for Foundations 2017. Buildings Department, Hong Kong: Technical Committee of Buildings Department, 2017.

S. Khuwijitjaru, Soil Investigation: Boring, Sampling and Field Tests. Bangkok: Kasetsart University Press, 2001 (in Thai).

P. Visudmedanukul, Foundation Engineering Handbook. Bangkok: SE-Education Public Company Limited, 2015 (in Thai).

Department of Public Works and Town & Country Planning, Technical “Standard: Structural and Geotechnical Work.” Department of Public Works and Town & Country Planning, 1990 (in Thai).

Department of Public Works and Town & Country Planning, “Lecture notes for soil exploration drilling course,” ed: Material Research and Testing Division, Department of Public Works and Town & Country Planning, 2005 (in Thai).

Manual Guideline for Soil Exploration, Bangkok: Material Research and Testing Division, Department of Public Works and Town & Country Planning, 2014 (in Thai).

C. Muktabhant, Soil Mechanics and Foundation Engineering. Bangkok: D.K. Book House, 1977 (in Thai).

W. Mairaing, C. Chotickai, and P. Duangdeun, Soil Mechanics: Theory and Laboratory. Bangkok: Kasetsart University press, 1982 (in Thai).

S. Thongchart and P. Ruennusarn, “A review on current design of pile foundations in Bangkok,” Naresuan University Engineering Journal, vol. 14, no. 1, pp. 11–28, 2019 (in Thai).

S. Soralump, Training Project of Soil Exploration and Testing: National importance to the development of engineering. Bangkok: Thai Geotechnical Society, 2016 (in Thai).