การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: ข้อมูลพื้นฐานและข้อควรคำนึง

Main Article Content

Montree Siripruchyanun

บทคัดย่อ

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวารสารที่ดำเนินการโดยกองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนถึงปัจจุบันดำเนินการเป็นปีที่ 32 นับเป็นวารสารวิชาการวารสารหนึ่งที่ดำเนินการมาอย่างยาวนาน และเป็นวารสารที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่มีคะแนนประเมินคุณภาพเกิน 16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Citation Index, TCI) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ มีการเผยแพร่ทั้งในแบบรูปเล่มและออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 4 ฉบับ เมื่อบทความผ่านการประเมินขั้นต้นจากบรรณาธิการ บทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 ท่าน ปัจจุบันวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับความสนใจจากนักวิจัยอย่างแพร่หลาย จากข้อมูลการเผยแพร่ในปี 2564 มีสัดส่วนบทความวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยสูงถึง 85.7% จากจำนวนบทความที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งหมด 70 บทความ หากพิจารณาจากจำนวนบทความที่มีการส่งเข้ามาในะบบhttp://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/kjournalประมาณ 280 บทความ วารสารมีอัตราการตอบรับอยู่ที่ประมาณ 60% ทำให้มีจำนวนบทความที่ได้รับการตอบรับในหนึ่งปี อยู่ที่ประมาณ 170 บทความ เมื่อพิจารณาข้อมูลข้างต้นจะพบว่าในแต่ละปีจะมีบทความที่ได้รับการตอบรับรอการเผยแพร่ในปีถัดไปอยู่ประมาณ 100 บทความ ส่งผลให้ในปัจจุบันที่เขียนบทความบรรณาธิการปริทัศน์นี้ (กันยายน 2564) หากบทความได้รับการตอบรับในช่วงนี้จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับต้นปี 2567

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บรรณาธิการปริทัศน์

References

National Research Council of Thailand. (2015). Standards for publishing research papers and academic works. National Research Council of Thailand. Bangkok, Thailand [Online] (in Thai). Available: https://sp.mahidol.ac.th/pdf/ref/NRCT_Publish_Manual.pdf