ปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยด้านสุขอนามัย ที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชันวายของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง

Main Article Content

Jirapuch Kulerttrakul

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์การสั่นอิสระแบบสมมาตรและแบบปฏิสมมาตรตามแนวแกนของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายใน รูปทรงเรขาคณิตของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายในจะสามารถคำนวณได้จากหลักการของเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ การสร้างฟังก์ชันพลังงานของระบบโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายในจะอาศัยหลักการของงานเสมือนในเทอมของค่าการเสียรูปและใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการคำนวณหาค่าความถี่ธรรมชาติและโหมดการสั่นอิสระแบบสมมาตรและแบบปฏิสมมาตรตามแนวแกน ผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลขที่แสดงค่าความถี่ธรรมชาติและโหมดการสั่นอิสระแบบสมมาตรและแบบปฏิสมมาตร ตามแนวแกนของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายในที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงผลของความหนาและแรงดันภายในภายใต้ค่าพารามิเตอร์ของความเค้นคงที่, ความยาวรัศมีของหน้าตัด, แรงดันภายใน และโมดูลัสยืดหยุ่นของโครงสร้างได้นำเสนอในบทความนี้ จากผลการศึกษาพบว่าโหมดการสั่นของโครงสร้างเปลือกบางไร้แรงดัดรูปทรงห่วงยางภายใต้แรงดันภายในจะประกอบไปด้วยโหมดการสั่นแบบสมมาตรตามแนวแกนและแบบปฏิสมมาตร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

เอกสารอ้างอิง

[1] P. Jumnongwech, (2013, November). What is a Gen Y Person? Why should organizations pay attention to Gen Y people?. [Online]. Available: http://www.entraining.net/article-paradorn_gen-y.php

[2] P. Sornnuwat, “Factors of Y generation that affect organizational culture change,” Journal of Thonburi Rajabhat University, vol. 8, no. 2, 2014 (in Thai).

[3] PwC. (2013). Nextgen : A global generational study. the University of Southern California and the London Business School. [Online]. Available: http://www.pwc.com

[4] C. Martin, “From high maintenance to high productivity: What managers need to know about generation Y,” Industrial and Commercial Training, vol. 37, no. 1, pp. 39–44, 2005.

[5] P. Kerslake, “Words from the Ys,” New Zealand Management, vol. 52, pp. 44–46, 2005.

[6] N. Randolph, “Recruiting generation Y,” San Diego Business Journal, vol. 29, no.14, pp.19–19, 2008.

[7] B. O'Reilly, “Meet the future,” Fortune, vol. 142, no. 3, pp. 144–168, 2000.

[8] Research and Development Division Social Security Office. (2018, March). Number of insured persons under Section 39 Year 2009–2018. [Online]. Available:https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso.th/b58eb3d80e8350e d401b5cd84a334449.pdf

[9] I. M. Hanif and A. Chia, “The challenge of talent retention in today's globalised economy,” HR Asia, vol. 17, pp. 18–19, 2013.

[10] F. Herzberg, B. Mausner, and B. Bloch Snyderman, The Motivation to Work. John Wiley and Sons, 1966.

[11] J. R. Hackman and G. R. Oldham, “Motivation through the design of work: Test of a theory,” Organization Behavior and Human Performance, vol. 16, no. 2, pp. 250–279, 1976.

[12] C. K. Fu and M. A. Shaffer, “The tug of work and family: Direct and indirect domain-specific determinants of work-family conflict,” Personnel Review, vol. 30, no. 5, pp. 502–522, 2001.

[13] S. Forsyth and A. Polzer-Debruyne, “The organisational pay-offs for perceived work–life balance support,” Asia Pacific. Journal of Human Resources, vol. 45, no. 1, pp. 113–123, 2007.

[14] Industrial Estate Authority of Thailand (2015, July). List of Industrial Estates. [Online] (in Thai). Available: http://www.ieat.go.th/ieat/index.ph p/th/investments/about-industrial-estates/industrial-estates-in-thailand-2/437-2013-10-16-23-55-33#projectarea

[15] T. Silpcharu, Research and Analysis of Statistical Data with SPSS and AMOS, 17th ed., Bangkok: Business R&D Partnership, 2017 (in Thai).

[16] S. Prasitrattasin, Techniques for Analyzing Multiple Variables for Research in Social Sciences and Behavioral Sciences. Bangkok: Sarmlada, 2008 (in Thai).

[17] N. Dwaikatt, “Factors affecting generation Y employees’ intention to quit in Malaysian’s business process outsourcing sector,” Journal of Sustainable Development, vol. 9, no. 2, pp. 78–92, 2016.

[18] L. Lucy Cennamo and D. Gardner, “Generational differences in work values, outcomes and person-organisation values fit,” Journal of Managerial Psychology, vol. 23, no. 8, pp. 891–906, 2008.

[19] P. Sukpong, “Factors governing generation Y workers' decision to change jobs, ” M.S. thesis, Department of Social work, Faculty of Social Administration, Thammasat University, 2014 (in Thai).