ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

Manote Rithinyo
Sombut Noyming
Poranee Loatong

บทคัดย่อ

ความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิต สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการฟอกและย้อมสีเส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ประยุกต์จาก Standardized Nordic questionnaire และประยุกต์ใช้แบบประเมินความเสี่ยงอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของกรมควบคุมโรค วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการถดถอยพหุคูณ (Binary logistic regression) ผลการศึกษา พบว่าตำแหน่งที่มีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของสมาชิกกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมมากที่สุด คือ ไหล่ขวา และ ไหล่ซ้าย หลังส่วนล่าง ข้อศอกขวา คอ และข้อศอกซ้าย ตามลำดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่ออาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของสมาชิกกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ได้แก่ ดัชนีมวลกาย การลงน้ำหนักตัวข้างใดข้างหนึ่ง การเอื้อมมือเหนือไหล่เพื่อหยิบจับสิ่งของ การก้มอย่างต่อเนื่อง และการเงยคอหรือแอ่นหลัง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารอ้างอิง

[1] B. M. Deros, D. D. I. Daruis, S. Thiruchelvam, R. Othman, D. Ismail, N. F. Rabani, M. F. M. Hatta, A. Hassan, and N. I. M. Zakaria, “Evaluation on ambulance design and musculoskeletal disorders risk factors among ambulance emergency medical service personnel,” Iranian Journal of Public Health, vol. 45, no. 1, pp. 52–60, 2016.

[2] A. Keawnual, B. Lohapoontagoon, and K. Pochana, “Prevalence of work-related musculoskeletal disorders in various occupations,” The Public Health Journal of Burapha University, vol. 12, no.2, pp. 53–64, 2017 (in Thai).

[3] J. D. Collins and L. W. O'Sullivan, “Musculoskeletal disorder prevalence and psychosocial risk exposures by age and gender in a cohort of office based employees in two academic institutions,” International Journal of Industrial Ergonomics, vol. 46, pp. 85–97, 2015.

[4] N. Thotsathit, R. Puntumetakul, W. Eungpinichpong, P. Peungsuwan, and T. Kanjanarach, “Prevalence of musculoskeletal disorders in sewing occupation in Khon Kaen province,” KKU Research Journal (Graduate Studies), vol. 11, no. 2, pp. 47–54, 2011 (in Thai).

[5] S. Taweepiriyajinda, S. Jamulitrat, and A. Sungkhapong, “Hazardous working posture among non-healthcare workers of Naradhiwasrajanakarindra hospital and prevalence of work-related musculoskeletal disorders (WMSDs),” KKU Research Journal (Graduate Studies), vol. 15, no. 2, pp. 80–88. 2015 (in Thai).

[6] Statistical Forecasting Bureau. (2020, March). Informal labor survey 2018. [Online]. Available: http://www.nso.go.th

[7] S. Pandit, P. Kumar, and D. Chakrabarti, “Ergonomic problems prevalent in handloom units of North East India,” International Journal of Scientific and Research Publications, vol. 3, no. 1, pp. 1–7, 2013.

[8] S. Bunchu and N. Rakphong, Wisdom of Isan Indigenous Thai Silk Yarn. Bangkok: Department of Sericulture, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2012 (in Thai).

[9] Integrated Provincial Group Management Committee Lower Northeast Provinces 1. (2019). Lower Northeastern Province Development Group Plan 1 (2018 - 2021) Revised Edition Year 2019. Nakhon Ratchasima City Hall. Nakhon Ratchasima, Thailand. [Online] (in Thai) Available: http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/plan_develop.php.

[10] M. P. Kumar, K. Mugundhan, and K. Visagavel, “Occupational health & safety in textile industry,” IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology, vol. 3, Special Issue: 11, pp. 168–172, 2014.

[11] P. Keawduangdee, R. Puntumetakul, Y. Boonprakob, S. Wanpen, and W. Siritaratiwat, “The prevalence of musculoskeletal disorders in the textile occupation in Khon Kaen province,” Journal of Medical Technology and Physical Therapy, vol. 22, no. 3, pp. 292–301, 2010 (in Thai).

[12] I. Kuorinka, B. Jonsson, A. Kilbom, H. Vinterberg, F. Biering-Sorensen, G. Andersson, and K. Jorgensen, “Standardised nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms,” Applied Ergonomics, vol. 18, no. 3, pp. 233–237, 1987.

[13] W. Chuppawa and P. Aungudornpukdee, “Prevalence and factors affecting musculoskeletal disorders among cleaners,” Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), vol. 25, no. 1, pp. 23–31, 2017 (in Thai).

[14] T. I. J Van Den Berg, L. A. M. Elders, B. C. H. de Zwart, and A. Burdorf, “The effects of work related and individual factors on the work ability index: A systematic review,”Occupational and Environmental Medicine, vol. 66, no. 4, pp. 211–220, 2009.

[15] The Government Gazette. (2016, October). Occupational health and working environment regarding heat Light and Noise 2016. Ministerial regulations set standards for safety management and operations. Bangkok, Thailand (in Thai). [Online]Available:http://legal.labour.go.th/2018/images/law/Safety2554/2/s_004.pdf.

[16] Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization). (2019, August). Dangers of light. [Online]. Available: https://www.tosh.or.th/index.php/media-relations/poster/item/414-illumination

[17] T. Burner, D. Abbott, K. Huber, M. Stout, R. Fleming, B. Wessel, E. Massey, A. Rosenthal, and E. Burns, “Shoulder symptoms and function in geriatric patients,” Journal of geriatric physical therapy, vol. 37, no. 4, pp. 154–158, 2014.

[18] W. Jalayondeja. (2004, July). How to stand and work without disease. [Online]. Available: https://www.doctor.or.th /article/detail/3757

[19] P. Paudyal, J. Ayres, S. Semple, and G. Macfarlane, “Low back pain among textile workers: A cross-sectional study,” Occupational medicine, vol. 63, no. 2, pp. 129–134, 2013.

[20] J. Miller. (2020, March). What is Good Standing Posture?. [Online]. Available:https://www.physioworks.com

[21] P. Spielholz, B. Silverstein, M. Morgan, H. Checkoway, and J. Kaufman, “Comparison of self-report, video observation and direct measurement methods for upper extremity musculoskeletal disorder physical risk factors,” Ergonomics, vol. 44, no. 6, pp. 588–613, 2001.

[22] K. V. Manjunath, “An analysis of work-related muscular-skeletal disorders among employees in garment industry,” VTU Journal of Engineering Sciences and Management, vol. 1, no. 2, pp. 60–64, 2019.

[23] A. Ozguler, A. Leclerc, M.-F. Landre, F. Pietri-Taleb, and I. Niedhammer, “Individual and occupational determinants of low back pain according to various definitions of low back pain,” Journal of Epidemiology & Community Health, vol. 54, no. 3, pp. 215–220, 2000.

[24] T. meenaxi and B. Sudha, “Causes of musco- skeletal disorders in textile industry,” International Research Journal of Social Sciences, vol. 1, no. 4, pp. 48–50, 2012.

[25] W. Sungkhabut and S. Chaiklieng, “Prevalence of musculoskeletal disorders among informal sector workers of hand-operated rebar bender in Non-sung district of Nakhon Ratchasima province,” KKU Research Journal, vol. 13, no. 1, pp. 135–144, 2013 (in Thai).

[26] B. P. Bernard and V. Putz-Anderson, Musculoskeletal disorders and workplace factors; A critical review of epidemiologic evidence for work-related musculoskeletal disorders of the neck, upper extremity, and low back, National Institute for Occupational Safety and Health, 1997, pp. 97–141.

[27] A. Tafese, G. Kebede, A. Shibru, and T. Benti, “Work-related low back pain among garment industry workers in Eastern Oromia Region, Ethiopia,” International Journal of Occupational Hygiene (Quarterly), vol. 10, no. 1, pp. 1–6, 2018.

[28] T. I. Nilsen, A. Holtermann, and P. J. Mork, “Physical exercise, body mass index, and risk of chronic pain in the low back and neck/shoulders: longitudinal data from the Nord-Trondelag health study,” American journal of epidemiology, vol. 174, no. 3, pp. 267–273, 2011.

[29] I. M. Ramdan and D. Sartika. “Low back pain among samarinda sarong’s traditional weavers and its related factors,” Public Health of Indonesia, vol. 5, no. 1, pp. 1–7, 2019.

[30] M. Rahman, M. H. Khan, I. Hossain, and S. Bari. “Musculoskeletal problems among handloom workers,” Texila International Journal of Public Health, vol. 5, no. 3, pp. 1–14, 2017.

[31] J. Nazari, N. Mahmoudi, I. Dianat, and R. Graveling, “Working conditions in carpet weaving workshops and musculoskeletal complaints among workers in Tabriz-Iran,” Health Promotion Perspectives, vol. 2, no. 2, pp. 265–273, 2012.

[32] U. Berberoğlu and B. Tokuç, “Work-related musculoskeletal disorders at two textile factories in edirne, Turkey,” Balkan Medical Journal, vol. 30, no.1, pp. 23–27, 2013.