ระบบการเฝ้าตรวจสภาวะมอเตอร์ไฟฟ้าระยะไกลที่มีต้นทุนต่ำโดยใช้อาร์ดูโน

Main Article Content

Peeteenut Triwong
Chanwit Tangsiriworakul
Jirasak Songboonkaew
Chalermchat Manop

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้เป็นการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้สำหรับการวัดและการเฝ้าตรวจสภาวะของแรงดันไฟฟ้า กระแสสเตเตอร์ และอุณหภูมิขดลวดของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ภายใต้การทำงานในสภาวะต่างๆด้วยการใช้อาร์ดูโนยูโน (Arduino UNO) และการโปรแกรมโดยใช้ภาษาซีเพื่อคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความสมดุลของแรงดันเฟสตรวจสอบแรงดันเฟสที่ต่ำและเกินกว่าปกติและค่าอุณหภูมิของมอเตอร์เหนี่ยวนำ โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยบอร์ด 3G-UC15 ข้อมูลนี้สามารถแสดงได้อีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ มอเตอร์เหนี่ยวนำยังสามารถถูกปลดออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าด้วยคอนแทคเตอร์ได้จากกรณีค่าเปอร์เซ็นต์ความสมดุลของแรงดันเฟสเกิน 5% แรงดันเฟสเกินหรือต่ำกว่า 10% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน และค่าอุณหภูมิเกินค่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์เหนี่ยวนำในกรณีใดๆ นี้ จะถูกแสดงเพื่อบอกสถานะความผิดปกติผ่านทางเว็บไซต์ในเวลาจริงทำให้สามารถเฝ้าตรวจสภาวะและการป้องกันบนพื้นฐานการพัฒนาอาร์ดูโนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารอ้างอิง

[1] A. C. Lima-Filho, R. D. Gomes, M. O. Adissi, T. A. B. Silva, F. A. Belo, and M. A. Spohn, “Embedded system integrated into a wireless sensor network for online dynamic torque and efficiency monitoring in induction motors,” IEEE/ASME Transaction on Mechatronics, vol. 17, no. 3, pp. 404–414, 2012.

[2] T. H. Nasution, M. A. Muchtar, I. Siregar, U. Andayani, E. Christian, and E. P. Sinulingga, “Electrical appliances control prototype by using GSM module and arduino,” in Proceedings 4th International conf. on Industrial Engineering and Applications, pp. 355–358, 2017.

[3] S. Grubic, J. M. Aller, B. Lu, and T. G. Habetler, “A survey on testing and monitoring methods for stator insulation systems of low-voltage induction machines focusing on turn insulation pro-blems,” IEEE Transaction on Industrial Electronics, vol. 55, no. 12, pp. 4127–4136, 2008.

[4] M. Campbell and G. Arce Jr., “Effect of motor voltage unbalance on motor vibration: test and evaluation,” IEEE Transaction on Industry Applications, vol. 54, no. 1, pp. 905–911, Jan./Feb. 2018.

[5] M. Sen and B. Kul, “IoT-based wireless induction motor monitoring,” in Proceedings XXVI International Scientific Conference Electronics (ET2017), Sozopol, Bulgaria, pp. 1–5, Sep. 13–15, 2017.

[6] Arduino. (2016, April). Pulse width modulation or PWM LED Program. Arduino [Online]. Available: http://elec2web.blogspot.com

[7] Thaieasyelec. (2015). 3G Module (UC15-T). Thaieasyelec. Bangkok, Thailand [Online]. Available: https://www.thaieasyelec.com/3gmodule-uc15-t.html

[8] M. Memon, A. K. Junejo, M. Siyal, and A. Ali, “Performance analysis of induction motor operating at unbalanced under and overvoltage supply-a comparative approach,” Engineering Science and Technology International Research Journal, vol. 1, no. 1, pp. 32–37, 2017.

[9] C. A. Reineri, J. C. Gómez, E. B. Balaguer, and M. M. Morcos, “Experimental study of induction motor performance with unbalanced supply,” Electric Power Components and Systems, vol. 34, no. 7, pp. 817–829, 2006.

[10] M. J. Mnati, A. V. Bossche, and R. F. Chisab, “A smart voltage and current monitoring system for three phase inverters using an android smartphone application,” MDPI, Sensors, no. 17, pp. 1–16, 2017.