การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับถนนแบบยืดหยุ่นเสริมแรงด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ในประเทศไทย กรณีก่อสร้างใหม่และซ่อมแซมแบบเททับหน้า

Main Article Content

Thanongsak Imjai

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ในการพิจารณาความคุ้มทุนของการนำแผ่นวัสดุเสริมกำลังมาใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมผิวทางบนถนนลาดยางในถนนสายประธานและสายรองในประเทศไทย แนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลด้านเศรษฐกิจ ทำโดยการนำข้อมูลค่าทางเศรษฐกิจของผลประโยชน์และมูลค่าการลงทุนมาคำนวณหามูลค่าปัจจุบันด้วยวิธี Discounted Cash Flow Technique ณ Discount Rate ที่ร้อยละ 12 (ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ) และคำนวณตัวดัชนีชี้วัดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ โดยในการศึกษาความคุ้มทุนของการใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมแรงในชั้นทางแบบยืดหยุ่น ทางผู้วิจัยจะดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนแบบยืดหยุ่นของกรมทางหลวงในประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารอ้างอิง

[1] T. Svasdisant, S. Anuvesirikiat, N. Brahmajaree, and J. Tiptong, “Flexible pavement distress survey and investigation in Thailand,” Research Report 261, Department of Highways, Ministry of Transport, Thailand, 2008.

[2] Y. H. Huang, Pavement Analysis and Design, 2nd ed. New Jersey: Pearson Prentice-Hall, 2004.

[3] AASHTO Guide for design of pavement structures, 4th ed. Washington D.C.: American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), 2002.

[4] R. A. Austin and A. J. T. Gilchrist, “Enhanced performance of asphalt pavements using geocomposites,” Geotextiles and Geomembranes, vol. 14, no. 3, pp. 175–504, 1996.

[5] A. Bhandari and J. Han, “Investigation of geotextile-soil interaction under cyclic wheel load using the discrete element method,” Geotextiles and Geomembranes, vol. 28, no. 1, pp. 33–43, 2010.

[6] J. P. Giroud and J. Han, “Field observation on stabilization of unpaved roads with geosynthetics - Part I: Theoretical development,” Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, vol. 130, pp. 776–786, 2004.

[7] E. M. Palmeira, “Soil-geosynthetic interaction : Modelling and analysis,” Geotextiles and Geomembranes, vol. 27, no. 5, pp. 368–390, 2009.

[8] H. Wu, B. Huang, X. Shu, and S. Zhao, “Evaluation of geogrid reinforcement effects on unbound granular pavement base courses using loaded wheel tester,” Geotextiles and Geomembranes, vol. 43, no. 5, pp. 462–469, 2015.

[9] I. L Al-Qadi, S. Dessouky, E. Tutumluer, and J. Kwon, “Geogrid mechanism in low-volume flexible pavements: Accelerated testing of full-scale heavily instrumented pavement sections,” International Journal of Pavement Engineering, vol. 12, no. 2, pp. 121–135, 2011.

[10] Q. Chen, S.Hanadeh, M. Abu-Farsakh, and L. Mohammad, “Performance evaluation of full-scale geosynthetic reinforced flexible pavement,” Geosynthetics International, vol. 25, no. 1, pp. 26–36, 2018.

[11] X. Tang, M. Abu-Farsakh, S. Hanandeh, and Q. Chen, “Performance of reinforced and stabilized unpaved test sections built over native soft soil under full-scale moving wheel loads,” Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, no. 2511, pp. 81–89, 2015.

[12] S. W. Perkins, J. J Bowders, B. R. Christopher, and R. R. Berg, “Geosynthetic reinforcement for pavement systems: US per-spectives,” presented at the Geo-Frontiers Congress 2005, October 2005.

[13] S. H. Yang and I. L. Al-Qadi, “Cost-effectiveness of using geotextiles in flexible pavement,” Geosynthetic International, vol. 14, no. 1, pp. 2–12, 2007.

[14] T. Imjai, K. Pilakoutas, and M.Guadagnini, “Performance of geosynthetic-reinforced flexible pavements in full-scale field trials,” Geotextiles and Geomembranes, vol. 47, no. 2, pp. 217–229, 2019.

[15] T. Imjai, A. Sawangsuriya, and M. Dechasakulsom, “Effectiveness of geosynthetic-reinforced flexible pavements: Full-scale testing and fe analysis,” presented at the International Symposium on Design and Practice of Geosynthetic-Reinforced Soil Structures, at Bologna, Italy, October 2013.

[16] R. B. Mallick and T. El-Korchi, Pavement Engineering Principles and Practice. Florida: CRC Press Inc, 2013.