การวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี

Main Article Content

Amorntape Jaroensook
Pongsatorn Sopaphun
Chaiyapong Thepprasit

บทคัดย่อ

การศึกษาวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการขาดแคลนน้ำ และศักยภาพของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตในลุ่มน้ำลำภาชี โดยการศึกษาประกอบด้วยการวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าในอดีตจนถึงปัจจุบันและวิเคราะห์โอกาสการเกิดปริมาณน้ำท่าในอนาคตโดยใช้แบบจำลอง Non-parametric Seasonal Forecast Model การวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำในอนาคต และการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำลุ่มน้ำลำภาชี โดยใช้แบบจำลอง MIKE HYDRO ใน 3 กรณี ได้แก่ 1) การวิเคราะห์การจัดการน้ำในกรณีปัจจุบัน 2) การวิเคราะห์การจัดการน้ำในกรณีที่มีการผันน้ำตัดสินเชื่อมโยงระหว่างอ่างเก็บน้ำปัจจุบันในลุ่มน้ำ และ 3) การวิเคราะห์การจัดการน้ำในกรณีอนาคตมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักยภาพการศึกษาพบว่าในปัจจุบันลุ่มน้ำลำภาชีพบการขาดแคลนที่มากกว่าร้อยละ 20 ของความต้องการน้ำจากการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำช่วงเวลา 30 ปี ด้านน้ำอุปโภคบริโภคของประปาโป่งกระทิง และประปาชัฏป่าหวาย จำนวนปีที่ขาดแคลน 23 ปี และ 10 ปี ตามลำดับ และด้านการเกษตรในพื้นที่ชลประทานของอ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวายจำนวน 17 ปี โดยเริ่มขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับกรณีมีการผันน้ำภายในลุ่มน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำในปัจจุบันพบว่าสามารถลดการขาดแคลนน้ำได้ทั้งน้ำด้านอุปโภคบริโภค และน้ำด้านการเกษตรของอ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวายลดลงเหลือ 4 ปี และ 8 ปี ตามลำดับ และกรณีอนาคตพบว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีศักยภาพต่างๆ สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 32,000 ไร่ และกรณีวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ำโดยการวิเคราะห์โอกาสการเกิดน้ำท่าร้อยละ 20 ถึง 100 พบว่ามีการขาดแคลนน้ำผันแปรระหว่าง 1.32 ถึง 27.68 ล้านลบ.ม./ปี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารอ้างอิง

[1] DHI Water & Environment. (2014, June). Mike Hydro River User Guide. DHI., Denmark [Online]. Available: http://manuals.mikepoweredbydhi.help/2014/Water_Resources/MIKEHydro_River_UserGuide.pdf

[2] F. Chiew and L. Siriwardena. (2005, May). Non-Probabilistic seasonal streamflow forecasting Methods user guide. eWater, Australia [Online]. Available: https://toolkit.ewater.org.au/Tools/NSFM/downloads?id=1000057

[3] Y. Talaluxmana, “Integrated water resoures management in Phetchaburi river basin,” Thai Society of Agricultural Engineering Journal, vol. 20, no. 2, pp. 15–23, 2014 (in Thai).

[4] S. Sirianan, “The study of water uses of Klongsadao reservoir project Songkhla province by Mike basin mathematical model,” M.S. thesis, Department of Irrigation Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University , 2006 (in Thai).

[5] Mahanakorn Consultant, Samart Engineering Consultants and Enviro Thailand, “Water management project to solve drought and flood relief of Lam Pachi river basin Kanchanaburi province and Ratchaburi,” Mahanakorn Consultant Co. Ltd., Bangkok, Thailand, 2012.

[6] S. Koonthanakunwong, Thailand Water Use Situation. Bangkok: Chulalongkorn Textbook Publishing Center, 2006 (in Thai).

[7] E. Kositsakulchai, Crop Vapotranspiration Theory and Applications. Nakhon Pathom: Kasetsart Textbook Publishing Center, 2014 (in Thai).

[8] B. Banpradit, Principles of Irrigation. Department of Irrigation Engineering Faculty of Engineering. Nakhon Pathom: Kasetsart Textbook Publishing Center, 2003 (in Thai).