วารสาร JSID เข้าร่วมการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15

2024-05-21

วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) เข้าร่วมการประชุมฯ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 15" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทคัดย่อใน (Abstract Book) และตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ในวารสาร ผู้นำเสนอส่งผลงานเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) จะต้องส่งพิจารณาประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิผ่านเว็บไซต์ของวารสารโดยตรง ดังนี้
https://science.buu.ac.th/src15/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=130