ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 (Vol.3 No.2 May-August 2022)

2022-07-23

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (JSID) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 (Vol.3 No.2 May-August 2022) ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้แต่งสามารถอ่านคำแนะนำและขั้นตอนการส่งบทความได้ที่  https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jsid/information/authors