เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือ

ผู้แต่ง

  • ปรเมษฐ์ จิรักษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
  • วิสุทธิ์ สักกุณา สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
  • ธนพงศ์ มูสิกะ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

น้ำท้องเรือ, เครื่องแยกน้ำมัน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือ 2) หาประสิทธิภาพเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือโดยการทดลองใช้สายพาน 3 รูปแบบ ได้แก่ สายพานกำมะหยี่ สายพานผ้าใบ สายพานเข็มขัดนิรภัย กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการด้านเรือ  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบด้านเรือในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกการทดลอง และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือที่สร้างขึ้น สามารถแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือได้สูงสุด ร้อยละ 99.49 จากการใช้สายพานลำเลียงชนิดผ้าใบโดยใช้ใบพัดช่วย และผลการเปรียบเทียบชนิดสายพานลำเลียงแยกน้ำมันต่างชนิดกัน พบว่าประสิทธิภาพในการแยกน้ำมันต่างกัน และผู้ทดลองใช้เครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือ มีความพึงพอใจต่อเครื่องแยกน้ำมันออกจากน้ำท้องเรือที่สร้างขึ้น ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชนะชัย เลิศสุชาตวนิช. (2565). [ออนไลน์]. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ (MARPOL). [สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565]. จาก https://storage.mmtc.ac.th/web/ebook/ebook-2022-10-12-085731358567.pdf.

กรมควบคุมมลพิษ. ส่วนแหล่งน้ำทะเล สำนักจัดการคุณภาพน้ำ. 2560. [ออนไลน์]. มลพิษทางทะเลและแนวทางแก้ไขในประเทศไทย. [สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565]. จาก https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2020/04/pcdnew-2020-04-22_09-49-47_618142.pdf.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2556). [ออนไลน์]. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456. [สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565]. จาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A116/%A116-20-9999-update.pdf.

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี. (2551). [ออนไลน์]. น้ำมันในเรือที่เรียกว่า BILGE, SLUDGE, และ FUEL OIL. [สืบค้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561]. จาก http://www.mmtc.ac.th/11/10_OilInShip.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2023