สภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นในการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

  • จุฑามาศ เมืองดี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

การบริหารงานบุคคล, การประเมินความต้องการจำเป็น, วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นในการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 2) ศึกษาความต้องการจำเป็นในการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี และ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูต่อสภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นในการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี และแบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่มซึ่งเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสภาพปัจจุบันในการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการจำเป็นโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น (PNImodified) โดยภาพรวมความต้องการจำเป็นในการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.153 และความต้องการจำเป็นในการบริหารงานบุคคล 3 ลำดับแรก ได้แก่ ด้านการวางแผนกำลังคนและกำหนดตำแหน่ง ด้านการธำรงรักษาบุคคล และด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตามลำดับ สำหรับแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าในการพัฒนาการบริหารงานด้านบุคลากรวิทยาลัยควรกำหนดแนวทางการบริหารตั้งแต่ด้านการวางแผนกำลังคนและกำหนดตำแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการธำรงรักษาบุคคล ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องซึ่งกันและกันและดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดแผนแม่บท มีคู่มือการบริหารงานบุคลากร และใช้กระบวนการ PDCA มาประกอบในการบริหารจัดการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. (2553, 22 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 127 ตอนที่ 45 ก. 1-3.

ภารดี อนันต์นาวี. (2551). หลักการแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 4). ชลบุรี: มนตรี.

พรพรรณ อินทรประเสริฐ. (2550). องค์ประกอบการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร.

งานบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี. (2563). รายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปีการศึกษา 2563. สุราษฎร์ธานี: วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี.

สุธี ไทยเกิด. (2563). การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1, 5(2), 14-25.

ศิรินภาวรรณ ทุมคำ. (2559). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, นครศรีอยุธยา.

ณัฐนิช ศรีลาคำ. (2558). การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, กาญจนบุรี.

พิมพ์พัฑรา สินธุรัตน์. (2558). การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก (อี.เทค.). วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพมหานคร.

จารุวรรณ แดงมา. (2564). [ออนไลน์]. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของครูที่มีต่อการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี. [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564]. จาก http://www.svc.ac.th/th/images/Files/Academy/Jaruwanya.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-06-2022