การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน

ผู้แต่ง

  • สมชาย อารยพิทยา กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

บทคัดย่อ

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน มีแนวคิดในการทำวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศสำหรับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตภาคเหนือตอนบนขึ้นมา โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) และสารสนเทศ ให้มีรูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาในระดับสูงขึ้น มีการแสดงข้อมูลคือ ราคาตลาด ผลผลิต ต้นทุนการผลิตข้าว การเก็บเกี่ยว ปัจจัยการผลิต เทคนิควิธีการเพาะปลูก แหล่งทรัพยากรในชุมชน การใช้ประโยชน์จากที่ดิน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับสถานการณ์การเพาะปลูก การตลาด และการใช้เทคโนโลยีของการปลูกข้าวในปัจจุบันต่อไป เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วยโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพ การพัฒนาและออกแบบระบบตามแนวทางของวงจรการพัฒนาระบบ (System Develop Life Cycle: SDLC) ด้วยภาษาโปรแกรม Visual Basic และใช้ MS SQL Server 2017 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ได้ทำการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ จำนวน 13 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 คน และผู้สนใจทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ จำนวน 3 คน โดยใช้วิธี Black-Box Testing

ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้บริการสารสนเทศนี้ รวมทั้งสิ้น 27 คน มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานจริงได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

อารีย์ เชื้อเมืองพาน และคณะ. (2563). การตัดสินใจต่อการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบนภายใต้แนวทางระบบเกษตรนาแปลงใหญ่. รายงานวิจัยแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

วิริยะ คล้ายแดง. (2554). [ออนไลน์]. เกษตรแปลงใหญ่. [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564]. จาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=51649&filename=house2554.

อารีย์ เชื้อเมืองพาน และคณะ. (2562). การพัฒนาระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน. รายงานวิจัยแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

สูตรทิน อินทร์ขำ. (2555). [ออนไลน์]. คอมพิวเตอร์ในการสอนระดับประถมศึกษา. [สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564]. จาก http://www.it.pbru.ac.th/sootthin/471301.htm.

ณัตฐา พลเสน. (2562). [ออนไลน์]. สารสนเทศ เพื่อการส่งเสริมการเกษตร. [สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565]. จาก http://www.wdoae.doae.go.th/wp2018/wp-content/uploads/2019/08/บทความสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร.pdf.

ปริญญา น้อยดอนไพร. (2563). [ออนไลน์]. การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ บทที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis). [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563]. จาก https://freebsd.sru.ac.th/course/4012516-Software-Design-and-Development/chapter-03.pptx.

มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ. (2561). [ออนไลน์]. การทดสอบซอฟต์แวร์ Software Testing. [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561]. จาก https://slideplayer.in.th/slide/14486389/.

ธเนศร์ บุณนิล นรินทร บุญพราหมณ์ วสุ อมฤตสุทธิ์ และทศพร สาธรวิศิษฐ์. (2554). [ออนไลน์]. ระบบสารสนเทศการผลิตทางการเกษตร. [สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564]. จาก http://www.mcc.cmu.ac.th/Seminar/pdf/P989630043.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

26-06-2022