รูปแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้างในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • อรรถพล จันทร์สมุด สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คำสำคัญ:

รูปแบบสารสนเทศ, การจัดการงานก่อสร้างในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บทคัดย่อ

รูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้างในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้างในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 2) ประเมินรูปแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้างในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านห่วงโซ่อุปทาน จำนวน 5 คน ด้านระบบสารสนเทศ จำนวน 5 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 4 ปี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของรูปแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้างในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบหลัก ผู้ขายปัจจัยการผลิต ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ร้านค้าปลีก ลูกค้า สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินผลรูปแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้างในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานครใช้วิธีทดสอบแบบแบล็คบ็อกซ์ (Black Box Testing) ผลการประเมินรูปแบบภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก สามารถนำรูปแบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานก่อสร้างในโซ่อุปทานสำหรับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานครสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

พิเชษฐ์ สุขเสกสรรค์ เนตินันท์ ปรางค์ทอง และณัฐนิชา พลับเงิน. (2561). ห่วงโซ่อุปทานในการก่อสร้างของจังหวัดปราจีนบุรี. วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 28(4), 813-823.

อรรถพล จันทร์สมุด. (2563). แบบจำลองระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในโซ่อุปทาน สำหรับสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการ ปขมท., 9(2), 112-121.

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2562). [ออนไลน์]. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ 2563-2570. [สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564]. จาก https://backend.tsri.or.th/files/trf/2/docs/Policy_and_Strategy_of_Thailand_HESI_2563-2570_and_Thailand_SRI_Plan_2563-2565.pdf.

ประคอง กรรณสูต. (2528). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ ดร. ศรีสง่า.

Vrijhoef, R., & Koskela, L. J. (1999). [Online]. Roles of Supply Chain Management in Construction. [Retrieved May 6, 2020]. from https://www.researchgate.net/publication/247434626_Roles_of_Supply_Chain_Management_in_Construction.

อรรถพล จันทร์สมุด. (2559). ระบบสารสนเทศการบริหารห่วงโซ่อุปทานเพื่อการจัดการงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 36(2), 210-221.

Chansamut, A., & Piriyasurawong, P. (2014). Conceptual Framework of Supply Chain Management - Information System for Curriculum Management Based on Thailand Qualifications Framework for Higher Education. International Journal of Managing Value and Supply Chains (IJMVSC), 5(4), 33-45.

Chansamut, A. (2021). Information System Model for Educational Management in Supply Chain for Thai Higher Education Institutions. Int. J. Res. Ind. Eng, 10(2), 87-94.

Chansamut, A. (2021). An Information System Model for Educational Management in Supply Chain According to Career Standards on Thailand Qualifications Framework for Vocational Education. International Journal of Supply Chain Management (IJSCM), 10(4), 51-55.

Chansamut, A. (2021). Synthesis of Conceptual Framework for Supply Chain Business Intelligence for Educational Management in Thai Higher Education. International Journal of Supply Chain Management (IJSCM), 10(5), 25-31.

Chansamut, A. (2021). Supply Chain operation Model in Digital for Curriculum Management Based on Thailand Qualifications Framework for Higher Education. International Journal of Supply Chain Management (IJSCM), 10(4), 71-75.

Habib, M., & Jungthirapanich, C. (2010). International Supply Chain Management: Integrated Educational Supply Chain Management (IESCM) Model for the Universities. India: International Retailing.

Habib, M., & Jungthirapanich, C. (2009). Research Framework of Education Supply Chain, Research Supply Chain and Educational Management for the Universities. International Journal of the Computer, the Internet and Management, 17(SP1), 24.1-24.8.

Habib, M., & Jungthirapanich, C. (2010). An Empirical Study of Educational Supply Chain Management for the Universities. Proceedings of the 2010 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Dhaka, Bangladesh, 9-10 January 2010, 292-298.

Habib, M., & Jungthirapanich, C. (2008). Integrated Education Supply Chain Management (IESCM) Model for the Universities. Sixth AIMS International Conference on Management, 28-31 December 2008.

Habib, M. (2010). [Online]. An Empirical Research of ITESECM: Integrated Tertiary Educational Supply Chain Management Model. [Retrieved May, 6 2020]. from http://www.academia.edu/MamunHabib.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2023