การพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ผู้แต่ง

  • นุชนาถ ขวัญเซ่ง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • นงลักษณ์ ไชยศรี แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คำสำคัญ:

ระบบสารสนเทศ, บุคลากร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ ผู้บริหาร บุคคลทั่วไป จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประกอบด้วย ส่วนของการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ และส่วนของการจัดการข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลดังกล่าวและสามารถเรียกดูรายงานผลจากระบบได้ตามสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้งานระบบ มีระดับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมาหานคร: ซีเอ็ด ยูเคชั่น.
[2] Phachaya Chaiwchan. (2555). [ออนไลน์]. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Management). [สืบค้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563]. จากhttp://www.elfhs.ssru.ac.th/wipada_ch/pluginfile.php/906/course/summary/Chapter3-System%20Development.pdf.
[3] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2546). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมาหานคร: ซีเอ็ด ยูเคชั่น.
[4] จรูญศักดิ์ แก้วกล่ำ. (2557). [ออนไลน์]. การสร้างเครื่องมือวิจัย. [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563]. จาก https://sites.google.com/site/classjaroonsak/home/raywicha/kar-pra-yukh-khxmphiwtexr-kab-ngan-sthiti
[5] ดาวรถา วีระพันธ์. (2561). ระบบสารสนเทศจัดการข้อมูลสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2, 126-136.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

25-12-2020