ปัจจัยสำเร็จในการบริหารโครงการก่อสร้างประเภทสัญญาราคาต่อหน่วย

Main Article Content

สุรางคนา ตรังคานนท์
ปองคุณ ตุลยกนิษก์
พีรพล ไชยมล

บทคัดย่อ

สัญญางานโครงการก่อสร้างในประเทศไทย ปัจจุบันพบว่ามีการใช้สัญญาประเภทราคาต่อหน่วยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีการกระจายความเสี่ยงที่ค่อนข้างยุติธรรมระหว่างคู่สัญญาและสามารถเริ่มงานได้ทันที แม้ว่าปริมาณงานก่อสร้างยังไม่ สามารถคำนวณให้ครบถ้วนได้ โดยสัญญาประเภทนี้เหมาะกับงานด้านวิศวกรรมโยธาที่มีลักษณะซ้ำ ๆ เช่น งานถนน งานขุดดิน และงานคอนกรีต เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามพบว่า งานก่อสร้างที่ทำสัญญาดังกล่าวจำนวนมากเกิดปัญหาในการส่งมอบงานล่าช้า ใช้ต้นทุนในการก่อสร้างเกินกว่างบประมาณที่ได้จัดสรรไว้ และคุณภาพของงานไม่ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ดังนั้น การศึกษานี้จึงตั้งเป้าหมายไปที่ การจำแนกปัจจัยสำเร็จที่สำคัญที่ส่งผลให้การบริหารโครงการก่อสร้างประเภทสัญญาราคา ต่อหน่วยประสบผลสัมฤทธิ์ โดยการใช้วิธีกรณีศึกษาเพื่อทำการศึกษา 10 หน่วยงาน ที่อายุขององค์กรมากกว่า 5 ปี และมี ประสบการณ์ในการบริหารโครงการก่อสร้างประเภทสัญญาราคาต่อหน่วย โดยที่ผลการศึกษาพบว่าภายใต้ดัชนีชี้วัด ความสำเร็จ ทางด้านเกณฑ์ประสิทธิภาพ เกณฑ์ประสิทธิผล และ เกณฑ์ความพึงพอใจของเจ้าของโครงการจะมีปัจจัยสำเร็จสำคัญอยู่ในทุก ๆ ช่วงของวงจรชีวิตโครงการ โดยช่วงริเริ่มโครงการพบว่าปัจจัยสำเร็จที่สำคัญคือ ประสบการณ์การบริหารโครงการของเจ้าของ โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เงินทุนหมุนเวียน และ ทัศนคติของเจ้าของโครงการ ที่มีต่อความเสี่ยง ในขณะที่ช่วงระยะกลางพบว่า วิธีการประมูลที่โปร่งใส ความเหมาะสมของแผนงานและรายการประกอบแบบ การออกแบบ ให้ตรงความต้องการของเจ้าของงาน แบบก่อสร้างง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้ในงานก่อสร้าง ความสามารถใน การวางแผน และออกแบบ ผู้รับเหมาที่เชื่อถือได้ ทักษะการทำงานของคนงาน และสภาพอากาศ เป็นปัจจัยสำเร็จที่สำคัญ ในช่วงระยะสุดท้าย พบว่า การประเมินผลการดำเนินงานของเจ้าของโครงการ การรับประกันผลงานและ วางเงินค้ำประกันผลงาน ตลอดจนการทุจริต ในการตรวจรับงาน ล้วนเป็นปัจจัยสำเร็จที่สำคัญในระยะนี้

Article Details

How to Cite
[1]
ตรังคานนท์ ส., ตุลยกนิษก์ ป., และ ไชยมล พ., “ปัจจัยสำเร็จในการบริหารโครงการก่อสร้างประเภทสัญญาราคาต่อหน่วย”, Crma. J., ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 123–141, ธ.ค. 2018.
บท
บทความวิจัย

References

รังสรรค์ วงษ์บุญ, 2558. ประเภทของสัญญาการก่อสร้าง สำนักงานทีปรึกษากฎหมายและวิศวกรรม [Online] http://rangson.com/html%20document/ce/ce006001contract.htm

วิวัฒน์ แสงเทียน, มนูญ นิจโภค และวิฑูรย์ เจียสกุล, 2527. การจัดการงานก่อสร้าง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

นรุธ ฤทธิมโนมัย, 2549. การศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ ความสำเร็จด้านเวลาในการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Chan, A.P.C., Scott, D., and Chan, A.P.L., 2004. Factors Affecting the Success of a Construction Project. Journal of Construction Engineering and Management, 130: 153-155.

Sanvido, V., Grobler, F., Parfitt, K., Guvenis, M., and Coyle, M., 1992. Critical Success Factors For Construction Projects. Journal of Construction Engineering and Management, 118: 94-111.

Chan, A.P.C., Ho, D.C.K., and Tam, C.M., 2001. Design and Build Project Success Factors: Multivariate Analysis. Journal of Construction Engineering and Management, 127: 93-100.

Zhang, X., 2005. Critical Success Factors for Public-Private Partnerships in Infrastructure Development. Journal of Construction Engineering and Management, 131: 3-14.

Saqib, M., Farooqui, R.U., and Lodi, S.H., 2008. Assessment of Critical Success Factors for Construction Projects in Pakistan. First International Conference on Construction In Developing Countries (ICCIDC-I), “Advancing and Integrating Construction Education, Research & Practice”, Karachi, Pakistan, 4-5 August 2008: 392-404.

Toor, S.-ur-R. and Ogunlana, S.O., 2008. Critical COMs of success in large-scale construction projects: Evidence from Thailand construction industry. International Journal of Project Management, 26: 420-430.

Chan, D.W.M., Chan, A.P.C., and Lam, T.I., and Wong, J.M.W., 2010. Identifying the critical success factors for target cost contracts in the construction industry. Journal of Facilities Management, 8: 179-201.

กวี หวังนิเวศน์กุล, 2547. การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Project Management Institute, 2004. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 3rd edition. Pennsylvania: Project Management Institute.

ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2543. การประเมินผลในระบบเปิด: บทท้าทายสู่การบริหารจัดการที่ดี (Open System Evaluation: A Challenge for Good Governance). วารสารพัฒนบริหาร ศาสตร์, 40: 1-15.

Westerveld, E., 2003. The Project Excellence Model®: linking success criteria and critical success factors. International Journal of Project Management, 21: 411-418.

Alias, Z., Zawawi, E.M.A., Yusof, K., and NM. A., 2014. Determining Critical Success Factors of Project Management Practice: A conceptual Framework. AicQoL2014Kota Kinabalu, AMER International Conference on Quality of Life, The Pacific Sutera Hotel, Sutera Harbour, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, 4-5 January, 2014. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 153: 61-69.

Shenbor, A.J., Levy, O., and Dvir, D., 1997. Mapping the Dimensions of Project Success. Project Management Journal, 28: 179-201.

ณรงค์ เหลืองบุตรนาค, 2557. การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง (CONSTRUCTION MANAGEMENT). จัดพิมพ์โดย ผศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค.

Yin, R.K., 2003. Case Study Research: Design and Methods, 3rd edition. London: Sage Publication, Inc.,.

ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, 2010. การศึกษาแบบกรณีศึกษา : Case Study. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 33: 42-50.

Gay, L.R., and Airasian, P., 2000. Educational Research: Competencies for Analysis and Application, 6th edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.,.

Eisenhardt, K.M., 1989. Building Theories from Case Study Research. The Academy of Management Review, 14: 532-550.